Uchwała Nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.Uchwała Nr RGK.0007.186.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu. 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm. : z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) oraz art. 27, 28 ust. 1, 2, 3 i art. 29, art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 ze zm. : z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r.Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) w związku z art. 2 w/w ustawy o bibliotekach, uchwala się co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu §2 otrzymuje brzmienie: 
" §2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku. ". 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
Dnia 30 września 2011 roku została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, m.in. ustawy o bibliotekach. W myśl zmiany art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach będzie istniała możliwości łączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań z zastrzeżeniem art. 19 przedmiotowej ustawy. Niniejszy zapis wchodzi w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 01 października 2012 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                        Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1383