UCHWAŁA NR RGK.0007.6.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach.Uchwała Nr RGK.0007.6.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Przedmiot planu 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IX/91/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach, oraz po stwierdzeniu zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach, zwany dalej planem miejscowym. 
2. Na plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 - stanowiący część graficzną; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego; 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
3. Granice obszaru objętego planem miejscowym określono graficznie na załączniku nr 1. 
§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) tereny oznaczone symbolem terenu. 
2. Następujące oznaczenia graficzne wynikają przepisów odrębnych: 
1) strefa techniczna od linii elektroenergetycznej. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu miejscowego, mają charakter informacyjny. 
§ 3. W planie miejscowym określono zakres zgodny z art.15 ust.2 ustawy. 

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.) 
2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty planem miejscowym; 
3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem miejscowym o określonym przeznaczeniu, wyznaczonego na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi oraz określonego symbolem terenu; 
4) planie miejscowym - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
5) symbolu terenu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów; 
6) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcje lub formy zagospodarowania, dopuszczone na danym terenie; 
7) celu publicznym – należy przez to rozumieć cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami; 
8) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy; 
10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację; 
11) intensywności zabudowy – stosunek sumy powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji budynku lub budynków do powierzchni działki budowlanej; 
12) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty budowlane służące do obsługi obszaru objętego planem miejscowym w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji. 
13) stanowiskach postojowych – należy przez to rozumieć stanowiska postojowe dla samochodów; 
14) wysokość zabudowy - wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych; 
15) stawce procentowej – należy przez to rozumieć stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
§ 5. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej; 
2) ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 
3) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 
4) KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej; 
5) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 
2. W każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. 

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. W zakresie kształtowania i ochrony ładu przestrzennego ustala się: 
1) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych; 
2) zakazuje się lokalizacji budynków na granicy działki, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; 
3) dopuszcza się nie więcej jak jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej; 
4) dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących budynków, nie spełniających wymagań określonych w przepisach szczegółowych; 
5) dla sytuowania naziemnych urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane zachowanie ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy; 
6) zakaz grodzenia cieków wodnych; 
7) dla całego obszaru planu obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości, wynikające z dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz. 

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem dróg i inwestycji infrastruktury technicznej; 
2) dla terenów 1MN – 4MN ustala się standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej; 
3) gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach określonych w gminnych przepisach porządkowych, a odpadów innych niż komunalne na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach; 
4) cały obszar położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Pradolina Toruń Eberswalde Utwory Czwartorzędowe nr 138; 
5) stosowanie do celów grzewczych ekologicznych źródeł energii w postaci paliw o małej zawartości siarki, lub z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz energii alternatywnych (solarnej, geotermalnej). 
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych ustala się rozpoczęcie ratowniczych badań wykopaliskowych i wstrzymanie wszelkich prac inwestycyjnych do czasu ich zakończenia. 

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. Dla celów publicznych wyznacza się teren oznaczony symbolem 1KD-D. 
§ 10. W zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów sytuowanych na czas budowy; 
2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń technicznych, obiektów małej architektury i zieleni; 
3) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających drogi. 

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 11. Poza określonymi w ustaleniach szczegółowych zasadach i warunkach scalania i podziału nieruchomości, dopuszcza się wydzielenia mające na celu zwiększenie powierzchni działki. 

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obowiązuje lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn technicznych, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady; 
2) obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz do wód podziemnych; 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych; 
4) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
5) dostawa wody z sieci wodociągowej; 
6) odprowadzenie wód deszczowych siecią kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo; 
7) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji, a w przypadku jej braku do czasu realizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8) na każdym terenie dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu miejscowego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich; 
9) zakaz zabudowy kubaturowej w strefie technicznej od linii elektroenergetycznej, wskazanej na rysunku planu miejscowego; 
10) obowiązuje zapewnienie nie mniej niż 1 miejsca postojowego na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej, wliczając w to garaż. 

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 13. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy. 

Rozdział 10.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 14. Ustala się stawkę procentową wysokości: 
1) 1% dla terenu 1KD-D, 1KDW, 2KDW; 
2) 30% dla pozostałych terenów. 
§ 15. W planie miejscowym nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
Rozdział 11.
Ustalenia szczegółowe 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu miejscowego; 
2) wysokość zabudowy nie większą niż 9 metrów; 
3) liczbę kondygnacji nie większą niż 2, w tym poddasze użytkowe; 
4) możliwość realizacji wyłącznie dachów o kącie nachylenia połaci od 17° do 45°, kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, w kolorze brązu lub czerwieni; 
5) intensywność zabudowy nie większą niż 0,5; 
6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki; 
7) front działki nie mniejszy niż 20 metrów; 
8) powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 metrów kwadratowych; 
9) obsługę komunikacyjną od strony drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych. 
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1WS, 2WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe. 
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1ZI, ustala się przeznaczenie: teren zieleni izolacyjnej. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KD-D, ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 metrów, jak na rysunku planu miejscowego. 
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDW, 2KDW, ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: 
1) 6 metrów dla 1KDW, jak na rysunku planu miejscowego; 
2) 8 metrów dla 2KDW, jak na rysunku planu miejscowego. 

Rozdział 12.

Przepisy końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

                              Bartosz Lau

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.6.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rysunek planu miejscowego  6a.pdf (406kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.6.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach. 
Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.6.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2012 r.


Rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Rada Gminy Białe Błota działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.), ustala: 

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – dróg dojazdowych, drogi lokalnej należących do zadań własnych gminy, będzie Gmina Białe Błota. 
2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą: 
1) środki własne Gminy Białe Błota, 
2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy pomocowych, 
3) partnerstwo publiczno-prywatne. 


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowawnia przestrzennego sporządzono w związku z realizacją Uchwały Nr IX/91/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach. Plan został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar części sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy: Bocznej o powierzchni około 6,7 ha. Teren objęty granicami planu jest częściowo zagospodarowany. Sporządzenie nowego planu miejscowego było uzasadnione potrzebą wprowadzenia drogi gminnej - uzupełnienia ulicy Bocznej i tym samym zapewnienia dostępu do drogi publicznej terenom położonym przy granicy z gminą Nowa Wieś Wielka w rejonie ulicy Szuwarowej w Przyłękach. Opracowany miejscowy plan określa przeznaczenie i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, stanowiąc podstawę do zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem. Plan ustala także szczegółowe wymagania w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w oragny. Przy opracowaniu powyższej prognozy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Zgodnie z art. 17 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości o możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wnioski, które wpłynęły w okresie zbierania wniosków do planu tj. w okresie od 20 listopada 2007 r. do 14 grudnia 2007r. zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Białe Błota w ustawowym terminie. Ponadto zgodnie z art. 17, pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 16 czerwca 2010r. do dnia 15 lipca 2010r. oraz ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 06 sierpnia 2010r nie wpłynęły żadne uwagi. W wyniku dodatkowych uzgodnień projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 października 2011r. do dnia 30 listopada 2011r. W ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 22 grudnia 2011r nie wpłynęły żadne uwagi. w związku z tym nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17, pkt. 12 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrznnym oraz przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach stwierdza się, że zakres planu jest zgodny z ustaleniami Uchwały nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, w myśl którego obszar opracowania planu znajduje się w obszarze: 13 - jednostka osadnicza (Przyłęki) , 13.M1 - strefa mieszkalno-usługowa, gdzie ustalono rozwój zabudowy w oparciu o ustalenia planu miejscowego. Wobec powyższego zaistniały okoliczności prawne pozwalające na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach i zakończenie procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (6 lutego 2012, 13:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035