Uchwała Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe BłotaUchwała Nr RGK.0007.15.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 lutego 2012 r.


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego, dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Białe Błota, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki: 
1) za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości 4 zł; 
2) za zajęcie jezdni do 50% szerokości 5 zł; 
3) za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości 10 zł; 
4) pozostałych elementów pasa drogowego 4 zł. 
2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się stawkę w rocznej wysokości 40 zł/m2, za wyjątkiem: 
1) umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dla którego to celu ustala się roczną stawkę w wysokości 0,50 zł/m2; 
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), dla którego to celu ustala się roczną stawkę w wysokości 10 zł/m2. 
3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę w wysokości 1 zł za 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, za każdy dzień zajęcia. 
4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się w wysokości 10 zł za każdy dzień zajęcia, za wyjątkiem zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprez sportowych lub kulturalnych, dla którego ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zajęcia. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/361/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego nie uległy zmianie od marca 2005 r. Rosną natomiast koszty napraw i utrzymania dróg gminnych, w tym również koszty napraw będące pochodną prowadzonych w nich robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
Wzrost stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy rosnącymi kosztami ponoszonymi przez gminę na utrzymanie dróg a przychodami z tytułu opłat za 1 m2 zajęcie pasa drogowego. 
Stawki opłat mieszczą się w granicach ustalonych w wymienionym wyżej art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (28 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (10 kwietnia 2012, 11:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1564