UCHWAŁA NR RGK.0007.21.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości PrądkiUchwała Nr RGK.0007.21.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Za Stawem” ulicy w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 51/31, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
Droga stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 51/31 w miejscowości Prądki jest własnością osób fizycznych. W dniu 05 grudnia 2011r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o nadanie działce o numerze ewidencyjnym 51/31 nazwy „Za Stawem”. W drodze postępowania administracyjnego ustalono wszystkich współwaścicieli przedmiotowej działki i uzyskano od nich zgodę na nadanie powyższej nazwy. Proponowaną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka i Sołtys miejscowości Prądki. 


załącznik (255kB) pdf
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (28 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (10 kwietnia 2012, 11:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157