w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uchwała nr RGK.0007.52.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2012
w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 3 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:


§ 1. Gmina Białe Błota powierza Miastu Bydgoszcz wykonanie zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zadań, o których mowa w §1, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a treść Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów. Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), również przypisuje do zadań własnych gminy prowadzenie składowiska odpadów komunalnych. W celu realizacji tych zadań gminy mogą zawrzeć porozumienie, na mocy którego jedna gmina powierzy wykonywanie zadania objętego porozumieniem drugiej gminie. Konieczność zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Bydgoszcz a Gminą Białe Błota wynika z wymogu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby porozumienie było podpisane po rozwiązaniu Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich, który rozwiązano na mocy uchwały z dnia 16 listopada 2011 r. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bydgoszcz zwrócił się do Wójta Gminy Białe Błota z propozycją zawarcia nowego porozumienia międzygminnego. Zawarcie porozumienia przez Wójta, uzależnione jest od podjęcia przez Radę Gminy Białe Błota uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut
 

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.52.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Nr ............... z dnia ............. 
w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Porozumienie zawarto w Bydgoszczy pomiędzy: Miastem Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Jezuickiej 1, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Rafała Bruskiego, a Gminą Białe Błota z siedzibą w Białych Błotach, ul Szubińska 7, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Białe Błota – Katarzynę Kirstein-Piotrowską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Białe Błota – Lucyny Krasulak. 
W wykonaniu Uchwały Nr ............ Rady Gminy Białe Błota z dnia ........... 2012 r. w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i Uchwały Nr .................. Rady Miasta Bydgoszczy z dnia .................... w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Białe Błota z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
§ 1. 1. Gmina Białe Błota powierza, a Miasto Bydgoszcz przejmuje, wykonanie zadania własnego Gminy Białe Błota w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
2. Gmina Białe Błota zachowuje pozostałe zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym między innymi: 
1) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 
2) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; 
3) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
4) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. 
§ 2. 1. Pochodzące z Gminy Białe Błota zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z. o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej w skrócie: MKUO ProNatura Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. 
2. Segregowane odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i odpady inne niż komunalne będą przyjmowane do MKUO ProNatura Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Białe Błota na odbiór odpadów komunalnych lub wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Białe Błota. 
§ 3. 1. Odpady będą przyjmowane do MKUO ProNatura Sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminach tejże Spółki. O zmianach wprowadzonych do Regulaminów Spółki Prezydent Miasta Bydgoszczy niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wójta Gminy Białe Błota. 
2. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie Wójta Gminy Białe Błota na odbiór odpadów komunalnych lub wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Białe Błota przywożący odpady z terenu Gminy Białe Błota, ponosić będą opłaty za przyjęcie przez MKUO ProNatura Sp. z o. o.: 
1) odpadów komunalnych – ustalone uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy; 
2) odpadów inne niż komunalne – ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura Sp. z o. o. 
§ 4. 1. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i zawarte jest na czas nieokreślony. 
2. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje stronom w następujących przypadkach: 
1) Miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie, jeśli: 
a) Gmina Białe Błota nienależycie wykonuje swoje zobowiązania przyjęte Porozumieniem, 
b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia. 
2) Gmina Białe Błota może rozwiązać Porozumienie jeśli: 
a) MKUO ProNatura Sp. z o.o. odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru odpadów z terenu Gminy Białe Błota, 
b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia. 
4. Za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. 
5. Rozwiązanie lub wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy. 
§ 6. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać Porozumienie z dnia ................, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota, w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz powierzonych przez Gminę Białe Błota zadań własnych z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Prezydent Miasta Bydgoszcz                                                   Wójt Gminy Białe Błota 

          Rafał Bruski                                                               Katarzyna Kirstein -Piotrowska   
 

Skarbnik Gminy Białe Błota 

Lucyna Krasulak


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (26 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 09:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202