zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Uchwała nr RGK.0007.58.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 maja 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale nr XX/303/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: "20) Myśliwska działki o numerach ewidencyjnych: 104/27, 104/12, 104/19, 104/29, 104/21, 104/31, 104/23, 104/33, 104/13, 104/25, 120/1, 121/10, 139/11, 140/4, 142/7" 
2) uchyla się § 1 pkt 39 o treści: "39) Wesoła działka nr: 142, 139/11" 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
Uchwałą nr XX/303/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 r. nadano nazwy ulicom w miejscowości Ciele. Działkom stanowiącym drogę o numerach ewidencyjnych 120/1, 121/10, 104/12, 104/13, 104/33, 104/25, 104/31, 104/21, 104/27, 107/29 nadano nazwę ulicy Myśliwska, natomiast drodze stanowiącej przedłużenie ulicy Myśliwskiej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną tj. części działki 142 oraz działce 139/11 nadano nazwę ulicy Wesoła. W dniu 10 maja 2012 r. Sołtys i Rada Sołecka reprezentując mieszkańców miejscowości Ciele wnieśli o zmianę nazwy ulicy Wesołej na Myśliwską. Powyższe uzasadnione jest faktem, że nieruchomościom znajdującym się przy ulicy Wesołej nadane zostały numery porządkowe od ul. Myśliwskiej, w ślad za tym mieszkańcy zostali zameldowani przy tej ulicy. Ponadto z uwagi na geodezyjne podziały nieruchomości oraz poszerzenie drogi zmianie uległy numery ewidencyjne działek wchodzących w skład ulicy Myśliwskiej w związku z powyższym dodano działki o numerach ewidencyjnych 104/19, 104/29, 104/23 oraz 140/4. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (31 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 09:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328