w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowiceUchwała nr RGK.0007.99.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje:


 § 1. Nadać nazwę „Słowikowa” ulicy w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 87/1 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e
Z uwagi na wpływ do tut. Urzędu wniosków o nadanie numerów porządkowych dla nowo wydzielonych nieruchomości, przyległych do drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 87/1, zaistniała konieczność nadania jej nazwy ulicy. W dniu 11 lipca 2012 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Rady Sołeckiej z propozycją nazwy dla przedmiotowej drogi - ulica "Słowikowa". Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 87/1 jest własnością osób fizycznych. Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. Właściciele wyrazili zgodę na nadanie wyżej wymienionej nazwy. W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały
Nr RGK.0007.99.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012 r. załącznik (166kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (30 sierpnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 09:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203