w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński


Uchwała nr RGK.0007.100.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje:
 § 1. Nadać nazwę „Szumiąca” ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 513/5 i 513/21, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 § 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e
Droga stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych 513/5 i 513/21 w miejscowości Kruszyn Krajeński jest własnością osób fizycznych. Pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r. Pani Maria Karcz (współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym 513/5, właściciel działki o numerze 513/21), wniosła o nadanie nazwy przedmiotowej drodze ulica "Szumiąca". W dniu 16 maja 2012r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Sołtysa, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sołecką, ponadto w dniu 03 sierpnia 2012 r. Pan Maciej Karcz, jako współwłaściciel działki 513/5 wyraził pisemną zgodę na nadanie wyżej wymienionej nazwy drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 513/5 i 513/21. W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały
Nr RGK.0007.100.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012 r. załącznik (115kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (30 sierpnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 09:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510