Uchwała nr RGK.0007.120.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012


Uchwała nr RGK.0007.120.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 0 , poz. 567) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 oraz Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Białe Błota. 
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Białe Błota. 
2. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut


Uzasadnienie
W roku 2011 weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 15 tej ustawy organizator transportu zbiorowego ma obowiązek określić przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz zobowiązany jest określić zasady korzystania z nich. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze jest Gmina i do niej należy wypełnienie powyższego obowiązku. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy określenie przystanków i zasad korzystania z nich powinno nastąpić w drodze uchwały. Zasady korzystania z przystanków określono w sposób, który powinien zapewnić porządek i bezpieczne korzystanie z przystanków przez podróżnych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.120.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIAŁE BŁOTA 

 
Plik do pobrania: Załącznik nr 1 (94kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
   
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.120.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIAŁE BŁOTA 


§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Białe Błota, mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego. 
§ 2. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Białe Błota będą udostępniane operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 
1) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków; 
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną z przystankami. 
§ 3. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Białe Błota: 
1) korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie może kolidować z pracą innych operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników korzystających z tych przystanków; 
2) pojazdy na przystanku komunikacyjnym mogą się zatrzymywać wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania, wysiadania pasażerów, a w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny na pobranie należności; 
3) pojazdy na przystanku wyposażonym w zatokę przystankową powinny się zatrzymywać jak najbliżej początku zatoki, w sposób nie powodujący utrudnień dla innych użytkowników; 
4) korzystanie z przystanków komunikacyjnych (przyjazdy i odjazdy) powinno odbywać się ściśle według rozkładu jazdy zatwierdzonego przez właściwy organ zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 06.09.2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874); 
5) nie należy zatrzymywać pojazdów na przystankach komunikacyjnych innych niż wymienione w rozkładzie jazdy; 
6) operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy uzgadniają na piśmie z właścicielem lub zarządzającym przystankiem komunikacyjnym treść, wymiary, wygląd, sposób i miejsce zamieszczenia tabliczek z rozkładem jazdy oraz innych informacji (cenników opłat, schematu linii, regulaminu przewozów itp.; 
7) wywieszenie i aktualizowanie informacji przystankowych, następuje na koszt własny operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników; 
8) operatorzy publiczni transportu zbiorowego i przewoźnicy zobowiązani są do uzupełniania zniszczonych informacji przystankowych oraz ich usuwania w przypadku likwidacji linii komunikacyjnej oraz nieumieszczania dodatkowych treści, a w szczególności reklam. 
§ 4. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz prawo do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu, w przypadkach prowadzenia jakichkolwiek prac na tych obiektach. 
§ 5. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobierana jest opłata, której stawka ustalona jest przez Radę Gminy Białe Błota w drodze odrębnej uchwały. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (11 października 2012, 13:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010