Uchwała nr RGK.0007.121.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 w sprawie ustalenia stawki opłat ....

Uchwała nr RGK.0007.121.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) i art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 oraz Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota w wysokości 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

  Uzasadnienie
W roku 2011 weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wprowadzająca zmianę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 391). Zmiana ta polega na zdjęciu z przewoźników obowiązku utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych przenosząc go do zadań własnych gminy. Cytowana ustawa o publicznym transporcie zbiorowym dała jednocześnie gminom możliwość pobierania opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Opłaty te mają być przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej. Wysokość opłat została określona w niniejszej uchwale stosownie do przepisu w art. 16 ust. 5 pkt 1 przytoczonej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (11 października 2012, 13:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035