w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.

Uchwała nr RGK.0007.131.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego obowiązujących na terenie Gminy Białe Błota w 2013 r.:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :  
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 460,00 zł  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 710,00 zł  
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 820,00 zł  
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :  
a) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 13 ton - 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 13 ton ,a mniejszej niż 14 ton - 560,00 zł  
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 640,00 zł  
- równej lub wyższej niż 15 ton - 820,00 zł  
b) o liczbie osi - 3  
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 640,00 zł  
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 820,00 zł  
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 870,00 zł  
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1 110,00 zł  
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1 390,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 520,00 zł  
c) o liczbie osi 4 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1 010,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1 050,00 zł  
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2 240,00 zł  
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 240,00 zł  
3) od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej :  
a) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 640,00 zł  
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 640,00 zł  
- równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż 15 ton - 820,00 zł  
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1 750,00 zł  
b) o liczbie osi - 3  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 17 ton - 820,00 zł  
- równej lub wyższej niż 17 ton a mniejszej niż 19 ton - 870,00 zł  
- równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 21 ton - 1 110,00 zł  
- równej lub wyższej niż 21 ton a mniejszej niż 23 tony - 1 390,00 zł  
- równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 25 ton - 2 130,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2 230,00 zł  
c) o liczbie osi - 4 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 1010,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton - 1 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton - 2 510,00 zł  
- równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton - 3 000,00 zł  
- równej lub wyższej niż 31 ton - 3 000,00 zł  
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 490,00 zł  
5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  
a) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - 640,00 zł  
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton - 820,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 870,00 zł  
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 860,00 zł  
b) o liczbie osi - 3 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie - 1 750,00 zł  
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton - 1 920,00 zł  
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 240,00 zł  
6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  
a) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton - 820,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 1 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 310,00 zł  
b) o liczbie osi - 3 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie - 2 300,00 zł  
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton - 2 840,00 zł  
- równej lub wyższej niż 40 ton - 3 000,00 zł  
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 350,00 zł  
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:  
a) o liczbie osi - 1  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - 350,00 zł  
- równej lun wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton - 460,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton - 520,00 zł  
b) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 870,00 zł  
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 110,00 zł  
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton - 1 340,00 zł  
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 570,00 zł  
c) o liczbie osi - 3 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 010,00 zł  
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton - 1 050,00 zł  
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 340,00 zł  
9) od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:  
a) o liczbie osi - 1  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - 350,00 zł  
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton - 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 25 ton - 820,00 zł  
b) o liczbie osi - 2  
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 520,00 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 1 340,00 zł  
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 750,00 zł  
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton - 1 880,00 zł  
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2 230,00 zł  
c) o liczbie osi - 3 i więcej  
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 340,00 zł  
- - wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton - 1 450,00 zł  
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 710,00 zł  
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :  
- do 15 miejsc - 540,00 zł  
- powyżej 15 miejsc a mniej niż 30 miejsc - 1 340,00 zł  
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 040,00 zł  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. ), Minister Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia z dn. 2.08.2012 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski poz. 587) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych na 2013 rok. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 508, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 4,0 %. Ponadto w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2012 r., tj. na dzień 1 października 2012 r. wyniósł 4,1057 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 6,29 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 3 października 2011 r. wynosił 4,3815. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012. Obwieszczeniem z dnia 8 października 2012 r., opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 743 Minister Finansów ogłosił obowiązujące w 2013 r. stawki minimalne od środków transportowych określone w załącznikach 1 – 3 cytowanej wyżej ustawy jako załączniki nr 1-3 do powyższego obwieszczenia. Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku gdzie górna stawka podatku, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu górnej stawki nie uwzględnia się. Rada Gminy zgodnie z dyspozycją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej może ustalić wysokość stawek w podatku od środków transportowych, ż tym ,że roczna stawka podatku od jednego środka nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych obwieszczonych na dany rok przez Ministra Finansów. Powyższe stawki stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy.   
  
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 
  
  
Henryk Sykut 
1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. U. 2012 poz. 2668 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400