w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.138.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje: § 1. Nadać nazwy ulicom w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem numerów ewidencyjnych działek stanowiących poszczególne ulice, wymienionych poniżej:  
1) Mączna - działki o numerach ewidencyjnych 255/16, 256/9 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 256/37,  
2) Ziarnista - działka o numerze ewidencyjnym 256/49 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 256/37,  
3) Żniwiarzy - działki o numerach ewidencyjnych 169/12 i 170/13.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 


  
Uzasadnienie 
Drogi stanowiące działki o numerach ewidencyjnych: 255/16, 256/9, 256/37, 256/49, 169/12 i 170/13 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota są drogami gminnymi. Jednak dotąd nie zostały nazwane. Brak nazw sprawia kłopoty mieszkańcom miejscowości.  
Dla przedmiotowych dróg zaproponowano odpowiednio nazwy ulic: 1) Mączna - działki o numerach ewidencyjnych 255/16, 256/9 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 256/37 2) Ziarnista - działka o numerze ewidencyjnym 256/49 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 256/37, 3) Żniwiarzy - działki o numerach ewidencyjnych 169/12 i 170/13. Proponowane nazwy pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka i Sołtys miejscowości Zielonka.  
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.138.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012 r.
Załącznik (141kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach .pdf 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. U. 2012 poz. 2671 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:48:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1136