zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota


Uchwała nr RGK.0007.139.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz.1043,Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr181 poz.1292 ,Nr 180 poz.1280, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, z. 2009 Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 ),oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 z 2012 Nr 567) uchwala się : § 1. W Uchwale nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom., Nr 98, poz. 777 z dn. 22.04.2011r, w rozdziale 2 ust. 1 w § 3 otrzymuje brzmienie:  
"§ 3. 1. Do obliczania miesięcznego stypendium szkolnego ustala się następujące grupy dochodowe:  
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nieprzekraczający kwoty 250,-zł (I grupa);  
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250,-zł i nieprzekraczający 350,-zł (II grupa);  
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 350,-zł i nieprzekraczający kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). (III grupa).".  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Uzasadnienie 
W związku z ustaleniem nowego wyższego kryterum dochodowego w kwocie 456 zł. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zasadne jest podwyższenie wartości kwot, od których przyznawane jest stypendium socjalne o charakterze materialnym w danych grupach dochodowych, ustalonych uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.57.2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 2672 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1150