w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

Uchwała nr RGK.0007.140.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2) ), na wniosek Wójta Gminy Białe Błota, Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Białe Błota dokonuje się podziału Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.  
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie a obowiązek jego opracowania wynika wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). Art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców. Gmina Białe Błota na koniec III kwartału 2012 r. liczyła 17830 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje bez zmian. Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w przepisu należy dokonać podziału czterech kilkumandatowych okręgów wyborczych i przekształcić je w piętnaście okręgów jednomandatowych. Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Białe Błota. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30 września 2012 roku liczba mieszkańców w Gminie Białe Błota ustalona wg powyższych zasad wynosiła 17830 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 17830 : 15 = 1189 osób. Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu: min. 595 - max. 1783.  
  

  

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 2673 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2264