w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała nr RGK.0007.146.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty i budowle zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
  

  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut [1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


  
Uzasadnienie 
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Dla społeczności gminnej sprawa bezpieczeństwa publicznego ma istotne znaczenie a obniżka kosztów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  
  


  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 

  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 3417 z dnia 2012-12-07

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:51:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:54:47)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1239