w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota.


Uchwała nr RGK.0007.149.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.), w związku z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: 


§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego, za który była świadczona usługa.  
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, określa odrębna uchwała.  
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 lipca 2013r.  
§ 2. 1. Opłata o której mowa w § 1, uiszczana będzie przelewem na rachunek bankowy Gminy Białe Błota.  
2. Numer rachunku bankowego o którym mowa w ust.1, zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota.  
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 


  
Uzasadnienie 
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków nałożonych na gminę, Rada Gminy Białe Błota przyjmuje uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie, w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego, za który była świadczona usługa. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości systematycznego wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku jak też z uwagi na obowiązek bieżącego regulowania przez gminę płatności wynikających z podjętych zobowiązań związanych z realizacją ustawy.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 3418 z dnia 2012-12-07

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552