w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.155.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę „Wisławy Szymborskiej” ulicy w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 159/28 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Uzasadnienie 
Z uwagi na wpływ do tut. Urzędu wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nowo wydzielonych nieruchomości, przyległych do drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 159/28, zaistniała konieczność nadania jej nazwy ulicy. Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Białe Błota.  
Pismem z dnia 13 listopada 2012 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 14 listopada 2012 r., Rada Sołecka zaproponowała nadanie nazwy dla przedmiotowej drogi imienia "Wisławy Szymborskiej", zachowując porządek tematyczny w nazewnictwie istniejących już ulic.  
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Syku

  
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.155.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalącznik plik do pobrania (157kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach .
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 3420 z dnia 2012-12-07

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223