* w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.160.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy Białe Błota uchwala:TYTUŁ I.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białe Błota.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
2) sektorach - rozumie się sektory, o których mowa w uchwale RGK.0007.111.2012
Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy
na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki, obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
b) metali oraz opakowań z metali,
c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
d) szkła oraz opakowań ze szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
m) popiołów,
n) odzieży i tekstyliów;
2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego niezwłocznie po opadach, poprzez ich odgarnięcie
lub zamiecenie na skraj chodnika oraz usuwanie śliskości,
§ 4. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady czystości i porządku, zabrania się:
1) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami z tym, że dopuszcza się mycie
w przypadku nie zanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków
do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego oraz dokonywanie mycia na
utwardzonych częściach nieruchomości i bez użycia detergentów, szamponów i innych
środków chemicznych;
2) dokonywania napraw pojazdów poza warsztatami naprawczymi z tym, że dopuszcza
się drobne naprawy pojazdów, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy;
3) wrzucania do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
śniegu, lodu, popiołów, żużli oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych i gruzu;
4) zbierania odpadów poza urządzeniami do nich przeznaczonymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.

§ 5. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zbierane są w pojemnikach.
Objętość pojemników, uzależnia się od liczby osób korzystających z tych pojemników,
przy czym minimalna pojemność nie może być mniejsza niż 60 litrów:
1. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,
1) 15 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień,
2) 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest
działalność gastronomiczna/tydzień,
3) 15 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej
części, na której prowadzona jest działalnosć handlowa branży spożywczej/tydzień,
4) 15 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień,
5) 15 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października
w przypadku ogrodów działkowych/tydzień,
6) dla osób zameldowanych na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych
w punkcie 1.
2. Na nieruchomościach, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,
1) 30 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień,
2) 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest
działalność gastronomiczna/tydzień,
3) 30 l na każde rozpoczęte 10m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej
części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień,
4) 30 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień,
5) 30 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października
w przypadku ogrodów działkowych/tydzień,
6) dla osób zameldowanych na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych
w punkcie 1.
3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-g oraz § 3 pkt 1 lit.
m, zbierane są w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach o minimalnej
pojemności 60 litrów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w następujący
sposób:
1) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie
jednorodzinnej:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w workach koloru żółtego, oznakowanych
napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w workach koloru zielonego,
oznakowanych napisem „SZKŁO”,
c) odpady zielone zbierane są w workach koloru brązowego, oznakowanych napisem
„ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić
w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy
Białe Błota,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach,
e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach.
2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych
napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem
„SZKŁO”,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach,
d) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych
napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać
i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie
w Urzędzie Gminy Białe Błota,
e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach.
3) na terenie ogródków działkowych:
a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych
napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać
i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie
w Urzędzie Gminy Białe Błota,
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych
napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem
„SZKŁO”,
4) na terenie targowisk :
a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych
napisem „ODPADY ZIELONE”;
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych
napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem
„SZKŁO”.
5) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych
napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem
„SZKŁO”,
c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych
napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać
i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie
w Urzędzie Gminy Białe Błota,
d) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach.
4. Pojemniki do zbierania odpadów utrzymuje się w należytym stanie technicznym,
a także poddaje czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich
w należytym stanie.
§ 6. 1. Na drogach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu
pieszego, a ich rozmieszczenie i opróżnianie zapewniają:
1) Urząd Gminy Białe Błota w odniesieniu do gminnych dróg, placów oraz przystanków
komunikacyjnych,
2) podmioty sprawujące zarząd nieruchomości w odniesieniu do zabudowy
wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności,
3) osoby prowadzące działalność gospodarczą w ruchomych i tymczasowych obiektach
stosownie do ich powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności.
3. Kosze uliczne utrzymuje sie w należytym stanie sanitarnym, poprzez poddanie ich
czyszczeniu i dezynfekcji.
§ 7. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz
z działalności handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości
zapewniającej właściwy stan sanitarno - porządkowy:
1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nie rzadziej niż co 14 dni,
2) z koszy ulicznych nie rzadziej niż co 7 dni,
3) z terenów cmentarzy nie rzadziej niż co 28 dni,
4) z terenów ogrodów działkowych nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do
31 października, w okresie od 1 listopada do 31 marca wg częstotliwości zapewniającej
niedopuszczenie do przepełniania się urządzeń na odpady komunalne zmieszane.
2. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-e,
odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy
nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co 28 dni.
3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. f, odbywa
się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości
w terminie od 15 kwietnia do 15 października, jednak nie rzadziej niż co 14 dni.
4. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. j-k,
odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno -porządkowy
nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§ 9. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić jednostce wywozowej możliwość
odbioru odpadów komunalnych z urządzeń do tego przeznaczonych, w ustalonych
terminach odbioru.
§ 10. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest
do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
§ 11. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w
terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich
odbieranie w danym sektorze;
2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania
wielomateriałowe należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze;
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota
3) szkło oraz opakowania ze szkła, należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze;
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota
4) odpady zielone należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota.
5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych
w wyznaczonych aptekach,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota;
6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
7) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie
wyznaczonych : placówek oświatowych, punktów serwisowych sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota.
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
należy:
a) przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota,
c) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym
sektorze w terminie odbioru tych odpadów.
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych
należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota,
b) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym
sektorze w terminie odbioru tych odpadów.
10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych:
3) szkło oraz opakowania ze szkła, należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze;
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota
4) odpady zielone należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota.
5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych
w wyznaczonych aptekach,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota;
6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
7) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie
wyznaczonych : placówek oświatowych, punktów serwisowych sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota.
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
należy:
a) przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota,
c) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym
sektorze w terminie odbioru tych odpadów.
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych
należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota,
b) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym
sektorze w terminie odbioru tych odpadów.
10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych:
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, należy przekazywać
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,
b) inne niż wymienione w lit. a) na dodatkowe indywidualne zamówienie ich odbioru
u przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na ich odbiór.
11) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, a pochodzące z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazywać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,
12) popiół należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie Gminy Białe Błota,
13) tekstylia i odzież, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Białe Błota.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do
ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości,
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań,
3) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na
terenie nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 13. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania
ostrożności mającej na celu ochronę przed zagrożeniem, uciążliwością dla ludzi jak
również przed zanieczyszczeniem korytarzy, klatek schodowych i innych wspólnych
części budynku oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym piaskownic dla
dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych i chodników.
§ 14. 1. Psy należy prowadzić na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne oraz ich
mieszańce dodatkowo w kagańcu.
2. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku gdy pies jest w kagańcu
oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania przez
posiadacza bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na
zewnątrz lub trzymać na uwięzi.
4. Zabrania się wprowadzania, wnoszenie psów do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (np. schroniska, lecznice, wystawy
); nie dotyczy psów, które są przewodnikiem osób niewidomych i niedowidzących.
§ 15. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów
i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności z ulic, placów,
chodników, parkingów zieleńców należy do obowiązków posiadaczy zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 16. 1. Pod pojęciem utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich,
o ile miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej.
2. Dopuszcza się utrzymywanie na terenie jednej nieruchomości:
1) świń – do 2 sztuk,
2) kóz – do 2 sztuk,
3) owiec – do 2 sztuk,
4) drobiu – do 20 sztuk,
5) zwierząt futerkowych – do 20 sztuk, pod warunkiem gromadzenia i usuwania odpadów
i nieczystości związanych z utrzymywaniem tych zwierząt.
3. Utrzymywanie zwierząt powinno odbywać się w taki sposób, aby nie pogarszało
warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia, oraz nie było uciążliwe dla innych osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.
§ 17. 1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz teren przyległy powinny być
utrzymane w należytej czystości.
2. Wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone.
3. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z utrzymywania zwierząt,
powinny być gromadzone w wydzielonych miejscach, o nieprzepuszczalnym podłożu,
oddalonym od okien budynków mieszkalnych co najmniej 7,5 m, zaś od studni
i zbiorników wodnych w odległości 15 m. Ponadto miejsca te powinny być
systematycznie odkażane wapnem palonym i opróżniane nie mniej niż 2 razy w roku.
§ 18. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do
wydawania decyzji o likwidacji hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych
odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 19. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:
1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów użyteczności
publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości na których prowadzi się hodowlę
zwierząt gospodarskich – co najmniej 1 raz w roku,
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby.
§ 20. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów
przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo Państwowym
Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 21. Traci moc uchwała nr XXXVIII/454/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. z wyjątkiem : § 5 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 pkt 1c, pkt 1e, pkt 2d, pkt 2e, pkt 3a, pkt 4a, pkt 5c, pkt 5d; § 11 pkt 2b, pkt 3b, pkt
4, pkt 5b, pkt 6, pkt 7b, 8b, pkt 9b, pkt 10 a, pkt 10b, pkt 11, pkt 12, pkt 13, które wchodzą
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Uzasadnienie
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Zgodnie
z art. 22 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897)
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem
wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowego regulaminu nie
dużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy. Powyższa
ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zatem termin uchwalenia przez Radę
Gminy nowego regulaminu upływa w dniu 31.12.2012 r. Zmiana regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota ma na celu dostosowanie jego zapisów
do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na
podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala regulamin czystości
i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 15/2013
W SPRAWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 60 z dnia 2013-01-04

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594