w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr RGK.0007.163.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz .558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr.153 ,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz.U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie:  
1) do dnia 28 lutego 2013 roku - dla pierwszej deklaracji;  
2) 14 dni od nastąpienia zmiany, o której mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W celu wypełnienia tegoż obowiązku, przygotowany został projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Deklaracja została opracowana w oparciu o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Projekt uchwały zawiera również informację o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje. Opracowanie wzoru składanej deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Załącznik do uchwały:
DEKLARACJA.pdf (65kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz 313 z dnia 2013-01-14

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2377