w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała nr RGK.0007.164.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299), Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: 
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Białe Błota wniosek spełniający wymagania określone w art. 8 ust.1, 1a, 1b i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  
§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia technicznego - pojazdów i bazy transportowej:  
1) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbioru i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), przy czym pojazdy te powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz winny posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;  
2) zapewnić w widocznym miejscu trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów umożliwiające identyfikację podmiotu świadczacego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adresem i numer telefonu);  
3) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając do nich dostęp osób trzecich;  
4) dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną:  
a) miejsca postojowe dla pojazdów,  
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,  
c) w przypadku niemożności spełnienia obowiązku z punktu b, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować gotowość wykonywania tych usług na jego rzecz przez inny podmiot.  
§ 3. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  
1) prowadzić zabiegi sanitarno- porządkowe związane se świadczonymi usługami w częstotliwościach zapewniających utrzymanie czystości i porządku;  
2) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu;  
3) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz dla środowiska.  
§ 4. Przedsiębiorca odbierający z terenu Gminy Białe Błota nieczystości ciekłe obowiązany jest przekazywać je do instalacji posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.  
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/477/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.03.2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Białe Błota.  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 

 
Uzasadnienie 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391) zobowiązuje Radę Gminy do podjęcia Uchwały w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. U. z 2012r. poz. 299), podjęcie przez Radę Gminy Białe Błota uchwały jest zasadne.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 
  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 314 z dnia 2013-01-14


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:04:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1540