w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.7.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 stycznia 2013

w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 157 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782, Nr 50, poz. 783, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, MP. z 2004 r. Nr 39, poz. 693, Nr 40, poz. 706, Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, oraz z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 62, poz. 552, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. Ustanawia się ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji, służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z takich urządzeń na terenie Gminy Białe Błota, poprzez wyznaczenie czasu funkcjonowania tych instalacji lub korzystania z tych urządzeń od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 07:00 do 15:00, z wyjątkiem miejsc kultu religijnego. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 

Uzasadnienie
Rada Gminy może, w drodze uchwały ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na fakt, że do Wójta Gminy Białe Błota wpływają skargi mieszkańców na hałas, którego źródłem są instalacje do rozdrabniania i sortowania kopaliny, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia godzin pracy tych urządzeń. Uciążliwość pracy urządzeń do sortowania i rozdrabniania węgla najbardziej odczuwalna jest w porze nocnej oraz w dniach wolnych od pracy. Wójt Gminy Białe Błota podczas prowadzonego postępowania oraz na podstawie skarg mieszkańców uznał, że emisja hałasu zwłaszcza w godzinach nocnych może stwarzać uciążliwość i negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 671 z dnia 2013-02-01

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (30 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1784