w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych z 28.02.2013

Uchwała nr RGK.0007.20.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 lutego 2013

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. Nr , poz. 472, 965, 1256, 1445), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje: § 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych następujące drogi, których przebieg przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:   
1) Ul. Chabrowa w m. Prądki - od skrzyżowania z ul. Ku Wiatrakom w m. Prądki (droga gminna Nr 050605C), do skrzyżowania z drogą wewnętrzną na działce nr 82 w m. Prądki, przebieg drogi po terenie działek nr ewid.: 67/1, 67/18, 54, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
2) Ul. Geodetów w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Zagajnikową w m. Prądki do skrzyżowania z ul. Podziałową w m. Prądki (droga gminna Nr 050605C), przebieg po terenie działek nr ewid.: część 29/11, 29/38, 29/39, 29/50, 37/3, część 28/7, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
3) Ul. Graniczna w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Śluzową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Podziałową w m. Prądki (droga gminna Nr 050605C), przebieg po terenie działek nr ewid.: 16, 26/15, 26/16, 26/17, 41/42, 41/43, 41/44, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
4) Ul. Kąkolowa w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Ku Wiatrakom w m. Prądki (droga gminna Nr 050605C), do skrzyżowania z drogą wewnętrzną na działce nr 82 w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: 52, 65, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
5) Ul. Ku Stawom w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Zagajnikową w m. Prądki, do granicy gminy Białe Błota z gminą Szubin, przebieg po terenie działek nr ewid.: 41/45, 42, 62, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
6) Ul. Pomiarowa w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Zagajnikową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Geodetów w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: część 29/11, część 28/7, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
7) Ul. Pozioma w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Ukośną w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Niską w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: część 5/65, 4/43, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
8) Ul. Sporna i ul. Nektarowa w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Śluzową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Niską w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: 5/64, 4/42, 5/63, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
9) Ul. Śluzowa w m. Prądki i droga do Dębinka w m. Kruszyn Krajeński – od skrzyżowania z ul. Zagajnikową w m. Prądki, do granicy gminy Białe Błota z gmina Szubin na jazie na rzece Noteć (działka nr ewid.: 615/5 w obrębie Kruszyn Krajeński), przebieg po terenie działek nr ewid.: część 16, 21, 5/67, obręb Prądki i część 668, 667, 664/1, 704, część 710, 625, obręb Kruszyn Krajeński; załącznik graficzny nr 2,   
10) Ul. Ukośna w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Wysoką w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Poziomą w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: część 5/65, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
11) Ul. Wysoka w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Śluzową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Niską w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: 4/41, 5/1, 5/62, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1,   
12) Ul. Zagajnikowa w m. Prądki i w m. Ciele - w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Podziałową w m. Prądki (droga gminna Nr 050605C), do skrzyżowania z ul. Kościelną w m. Ciele (droga powiatowa Nr 1537C), przebieg po terenie działek nr ewid.: 28/8, 29/10, 7, obręb Prądki i 101/3, obręb Ciele; załącznik graficzny nr 3.   
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   
  
  
Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Sykut 
  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.20.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 lutego 2013 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.20.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 lutego 2013 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.20.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 lutego 2013 r.  
Uzasadnienie 
Rozwój administracyjny Gminy Białe Błota wymusza również rozwój infrastruktury drogowej w zakresie budowy i rozwoju sieci dróg gminnych.   
Istniejąca sieć dróg gminnych wymaga stałej rozbudowy dla prawidłowej obsługi ruchu lokalnego i powiązania jej z siecią dróg wyższej rangi to jest dróg powiatowych, wojewódzkiej i dróg krajowych.  
Podniesienie wymienionych w niniejszej uchwale dróg do rangi, publicznych dróg gminnych stwarza możliwości ich przebudowy na zasadach i w trybie ustalonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620, z 2012 r. poz. 472, 549, 951, z 2013 r. poz. 118) oraz ubiegania się o środki zewnętrzne na ich przebudowę.   
Dla przedmiotowych dróg uzyskano pozytywną opinię od Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 145/2012 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2012 r.).   
  
  
          Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Sykut 
 


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:10:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 marca 2013, 15:49:37)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1023