zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota z 28.02.2013

Uchwała nr RGK.0007.21.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 lutego 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje: § 1. W Uchwale Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota, zmienionej Uchwałą Nr RGK.0007.41.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   
„2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki w następującej wysokości:   
1) za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości - 35 zł;   
2) za zajęcie jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości - 37 zł;   
3) za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości - 40 zł;   
4) pozostałych elementów pasa drogowego, poza wymienionymi w pkt 1-3 - 35 zł.”. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   
       
   Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zróżnicowanie wysokości pobieranych opłat w zależności od elementu zajętego pasa drogowego. Konieczność zmiany obowiązującej uchwały jest pochodną nowego orzecznictwa w tym zakresie.  
         
Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Sykut 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1467