Uchwała Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.Uchwała nr RGK.0007.27.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 marca 2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Nr.167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy Białe Błota uchwala:   


Tytuł I.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.  
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami);  
2) sektorach - rozumie się sektory, o których mowa w uchwale RGK.0007.111.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:  
1) prowadzenie selektywnej zbiórki, obejmującej następujące frakcje odpadów:  
a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,  
b) metali oraz opakowań z metali,  
c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,  
d) szkła oraz opakowań ze szkła,  
e) opakowań wielomateriałowych,  
f) odpadów zielonych,  
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,  
i) zużytych baterii i akumulatorów,  
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  
l) zużytych opon,  
2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego .  
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami naprawczymi są dozwolone wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego, umożliwiających odprowadzenie powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.  
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.  
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  
1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;  
2) kontenery o minimalnej pojemności 1100 l;  
3) worki o minimalnej pojemności 60 l;  
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.  
§ 6. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zbierane są w pojemnikach. Objętość pojemników, uzależnia się od liczby osób korzystających z tych pojemników:  
1. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów:  
1) 15 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień;  
2) 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna/tydzień;  
3) 15 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień;  
4) 15 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień;  
5) 15 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października w przypadku ogrodów działkowych/tydzień; 
6) dla osób na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych w punkcie 1.  
2. Na nieruchomościach, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów:  
1) 30 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień;  
2) 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna/tydzień; 
3) 30 l na każde rozpoczęte 10m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień;  
4) 30 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień;  
5) 30 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października w przypadku ogrodów działkowych/tydzień;  
6) dla osób na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych w punkcie 1.  
3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-f , gromadzone są, w przypadku zabudowy wielomieszkaniowej w odpowiednio opisanych pojemnikach lub workach, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej w odpowiednio opisanych workach.  
4. Pojemniki do zbierania odpadów utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  
§ 7. 1. Na drogach publicznych, odpady gromadzi się w koszach ulicznych.  
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, na przystankach autobusowych w najbliższym otoczeniu wiaty lub w sąsiedztwie miejsca wyznaczenia przystanku.  
3. Kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym, poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.  
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
§ 8. 1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno - porządkowy:  
1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi z częstotliwością co 14 dni;  
2) z koszy ulicznych z częstotliwością co 7 dni;  
3) z terenów cmentarzy z częstotliwością co 28 dni;  
4) z terenów ogrodów działkowych z częstotliwością co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełniania się urządzeń na odpady komunalne zmieszane.  
2. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-e, odbywa się z częstotliwością co 28 dni.  
3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. f, odbywa się z częstotliwością co 14 dni.  
4. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. j-k, odbywa się z częstotliwością 1 raz w roku.  
§ 9. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić jednostce wywozowej możliwość odbioru odpadów komunalnych z urządzeń do tego przeznaczonych, w ustalonych terminach odbioru.  
§ 10. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.  
§ 11. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:  
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze;  
2) szkło, opakowania ze szkła, papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy:  
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
3) odpady zielone należy:  
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiedniemu za ich odbieranie w danym sektorze,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,  
c) lub gromadzić w przydomowych kompostownikach;  
4) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:  
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
5) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
6) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:  
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wyznaczonych: placówek oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:  
a) przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,  
c) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym sektorze w wyznaczonym terminie odbioru tych odpadów;  
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:  
a) przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym sektorze w wyznaczonym terminie odbioru tych odpadów,  
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota; 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
10) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
11) popiół, można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;  
12) tekstylia i odzież, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota.  
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:  
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;  
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 
3) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.  
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 
§ 13. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  
§ 14. 1. Psy należy prowadzić na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce dodatkowo w kagańcu.  
2. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  
3. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz.  
§ 15. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, placów, chodników, parkingów, zieleńców, placów zabaw.  
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 
§ 16. 1. Pod pojęciem utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich, o ile miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej.  
2. Dopuszcza się utrzymywanie na terenie jednej nieruchomości:  
1) świń – do 2 sztuk;  
2) kóz – do 2 sztuk;  
3) owiec – do 2 sztuk;  
4) drobiu – do 30 sztuk;  
5) zwierząt futerkowych – do 20 sztuk.  
3. Utrzymywanie zwierząt powinno odbywać się w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.  
4. Wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone.  
§ 17. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydawania decyzji o likwidacji hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.  
Rozdział 8.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
§ 18. 1. Wyznacza się zabudowane obszary gminy Białe Błota, jako obszary podlegające obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji.  
2. Ustala się terminy:  
a) od 1 kwietnia do 30 kwietnia  
b) od 1 października do 31 października  
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 
§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji z wyjątkiem § 5 pkt 1, 2, 3, 4 § 6 ust. 1, ust. 2, § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, § 11 pkt 2b, pkt 3 a, b, pkt 4b, pkt 5, pkt 6b, pkt 7b, pkt 8b, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  
§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXXVIII/454/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.  

 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  


Uzasadnienie
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (26 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 marca 2013, 16:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 900