RGK.0007.46.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo


Uchwała nr RGK.0007.46.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 kwietnia 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), uchwala się co następuje:  


  1. Nadać nazwy ulicom w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem numerów ewidencyjnych działek, stanowiących poszczególne ulice, wymienionych poniżej:   
1) Pantery - działki o numerach ewidencyjnych 348, 313/24, 314/9 oraz część działki 313/42,   2) Dzicza - część działki o numerze ewidencyjnym 313/42.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   

Załącznik graficzny: MAPA (620kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
Henryk Sykut 

 Uzasadnienie

W dniu 25 stycznia 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca o nadanie numeru porządkowego dla nowo wydzielonej nieruchomości oraz nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej. Wnioskodawca zaproponował nazwę ulicy "Dzika".   Do nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy przylegają dwie drogi bez nazw - pierwsza stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 348, 313/24, 314/9 oraz część działki 313/42, druga stanowiąca pozostałą część działki o numerze ewidencyjnym 313/42. Wyżej wymienione nieruchomości stanowią własność Gminy Białe Błota.   Pismem, z dnia 06 lutego 2013r., Organ zwrócił się do Rady Sołeckiej o zaopiniowanie powyższej propozycji nazwy. Pismem, z dnia 02 kwietnia 2013r., Rada Sołecka, zachowując porządek tematyczny istniejących już ulic, zaproponowała nadać nazwy ulicy "Dzicza" dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 348, 313/24, 314/9 oraz części działki 313/42, "Pantery" dla części działki o numerze ewidencyjnym 313/42.   W dniu 17 kwietnia 2013 r., Rada Sołecka, zaproponowała odwrócić nazwy i nadać nazwy ulicy "Pantery" dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 348, 313/24, 314/9 oraz części działki 313/42, "Dzicza" dla części działki o numerze ewidencyjnym 313/42.   W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.   

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
Henryk Sykut 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (29 kwietnia 2013, 15:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267