Uchwała nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.48.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 kwietnia 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz .558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr.153 ,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz.U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz. 567 oraz Dz.U. z 2013r. poz. 153) oraz 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013r. poz. 21, 228) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr RGK.0007.162. 2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodaje się § 1a w brzmieniu:  

"§ 1a. W rodzinach wychowujących powyżej trojga dzieci uczących się w wieku do 26 lat, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest objęte czwarte i każde kolejne dziecko.". 

  § 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.   

  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
Henryk Sykut 

 Uzasadnienie 
Na wniosek zgłoszony przez mieszkańców gminy dotyczący wprowadzenia ulgi dla rodzin wielodzietnych, Rada Gminy biorąc powyższe pod uwagę wprowadza zwolnienie z uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin wychowujących powyżej trojga dzieci uczących się w wieku do 26 lat. W związku z tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest objęte czwarte i każde kolejne dziecko.   

  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
Henryk Sykut 

* Uchwała Nr XIV/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1895 z dnia 2013-05-09

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 maja 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 10:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376