Uchwała nr RGK.0007.61.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...

Uchwała nr RGK.0007.61.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 czerwca 2013

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 j.t.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 951, z 2013r., poz. 21, 228) Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. Ustala się górne stawki brutto opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota: 
1) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 80 l - 16,00 zł; 
2) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l - 18,00 zł; 
3) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 180 l - 26,00 zł; 
4) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 240 l - 30,00 zł; 
5) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 660 l - 47,00 zł; 
6) jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 1100 l - 75,00 zł; 
7) jednorazowy wywóz odpadów z kontenera o pojemności 5 m3 - 350,00 zł; 
8) jednorazowy wywóz odpadów z kontenera o pojemności 7 m3 - 450,00 zł; 
9) jednorazowy wywóz odpadów z kontenera o pojemności 10 m3 - 500,00 zł.
§ 2. Ustala się górne stawki brutto opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 22,00 zł / m3 nieczystości ciekłych. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  


Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Białe Błota. Niniejsza uchwała określa górne stawki, które obowiązywać będą przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej i posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wymienionych usług na terenie Gminy Białe Błota. Ustalając stawki wzięto pod uwagę kalkulację kosztów przedstawionych przez podmioty wykonujące usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Białe Błota. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2500 z dnia 2013-07-12

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (11 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 10:51:42)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:01:03)
Zmieniono: Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354