Uchwała nr RGK.0007.63.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.63.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 czerwca 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę „Aleja Żołnierzy Wyklętych" drodze w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 938/6, 2123, 2130, 2129, 2127, 2113, 2112, 2128, 2126, 2125, 2124, 2122, 2121, 2120, 2119, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.63.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie
W dniu 25 kwietnia 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Komitetu Organizacyjnego Uczczenia Żołnierzy Wyklętych z Gminy Białe Błota o nadanie nazwy "Aleja Żołnierzy Wyklętych" drodze łączącej miejscowości Trzciniec i Ciele. Przedmiotowa droga stanowi działki o numerach ewidencyjnych 938/6, 2123, 2130, 2129, 2127, 2113, 2112, 2128, 2126, 2125, 2124, 2122, 2121, 2120, 2119 położone w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, które są własnością Powiatu Bydgoskiego. 
Powiat Bydgoski wyraził zgodę na zaproponowaną nazwę ulicy. Nazwa „Aleja Żołnierzy Wyklętych" została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz Radę Sołecką miejscowości Białe Błota. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2501 z dnia 2013-07-12

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1051