Uchwała nr RGK.0007.68.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Uchwała nr RGK.0007.68.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 czerwca 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Kozacka” drodze w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 44/35 i 44/37, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

  
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut 

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.68.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Załącznik (208kB) pdf

 Uzasadnienie 

W dniu 25 kwietnia 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości przyległej do drogi, która nie posiada nazwy. Przedmiotowa droga stanowi działki o numerach ewidencyjnych 44/35 i 44/37 położone w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, które są własnością Gminy Białe Błota. 
Pismem z dnia 15 maja 2013 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 16 maja 2013 r., Rada Sołecka zaproponowała nazwę ulicy "Kozacka". 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

  
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2502 z dnia 2013-07-12

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073