Uchwała nr RGK.0007.86.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...


Uchwała nr RGK.0007.86.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21.) uchwala się co następuje: 


§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, przyjętego uchwałą Nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r. 
2. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 
3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar na którym może być realizowane zamierzenie inwestycyjne i do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale; 
2) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu na terenie o określonym przeznaczeniu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 
3) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć sumę iloczynów powierzchni zabudowy i liczby kondygnacji nadziemnych poszczególnych budynków zlokalizowanych na działce podzielonej przez powierzchnie tej działki; 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się sytuowanie budynków; 
5) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw, innych niż stanowiące podstawę prawną niniejszej uchwały, wraz z aktami wykonawczymi; 
6) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć samodzielny obiekt w formie tablicy lub bryły umieszczony na podporach trwale związanych z gruntem przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym o powierzchni powyżej 6m2; 
7) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 
8) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, dla którego ustalono przeznaczenie; 
9) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Białe Błota; 
10) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych; 
11) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość określoną zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Następujące obowiązujące ustalenia planu przedstawiono graficznie na rysunku planu: 
1) przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym; 
2) granica obszaru objętego planem; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
§ 3. Przeznaczenie terenów 
1. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem U; 
2. Na terenie dopuszcza się funkcje uzupełniające z zakresu usług kultury, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, oświaty, handlu, gastronomii oraz zamieszkania zbiorowego.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
1. W zakresie zabudowy ustala się: 
1) lokalizację obiektu kościoła oraz budynku plebanii i kaplicy wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów lub pomieszczeń związanych z kulturą, opieką zdrowotną, społeczną i socjalną, oświatą, handlem, gastronomią; 
3) dopuszczenie wydzielenia pomieszczeń mieszkalnych w budynku plebanii; 
4) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowo – gospodarczych, zadaszeń, wiat jako obiektów wolnostojących lub przybudówek; 
5) dopuszczenie remontów, przebudowy, nadbudowy i obiektów istniejących, zgodnie z parametrami podanymi w niniejszej uchwale; 
6) nakaz usytuowania obiektów według nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu; 
7) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych oraz obiektów małej architektury; 
8) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 
9) zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych, magazynowo-składowych, handlu hurtowego, hodowli zwierząt oraz innych powodujących uciążliwości dla środowiska; 
10) nakaz zastosowania następującej formy zabudowy 
a) dla kościoła: wolnostojąca, z dachem stromym z dopuszczeniem dominanty przestrzennej w formie wieży, stanowiącej element bryły kościoła; 
b) dla plebanii, kaplicy oraz pozostałej zabudowy usługowej: wolnostojąca, dwukondygnacyjna w tym poddasze użytkowe, 
c) dla budynków garażowo-gospodarczych: jednokondygnacyjna z dachem stromym;
11) dopuszczenie maksymalnie od dwóch do trzech różnych materiałów wykończeniowych elewacji takich jak tynk, kamień lub okładzina kamienna, szkło, cegła klinkierowa, okładzina ceramiczna, z wyłączeniem materiałów związanych z wykończeniem dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich i materiałów związanych z podłączeniem urządzeń infrastrukturalnych; 
12) dopuszczenie maksymalnie dwóch kolorów elewacji z różnych gam kolorystycznych lub trzech kolorów z tej samej gamy kolorystycznej; 
13) nakaz zastosowania standardu kolorystycznego w odniesieniu do obiektów małej architektury takich jak: latarnie, ławki, ogrodzenia, szyldy; 
14) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w formie urządzeń naziemnych, z wyjątkiem elementów oświetleniowych oraz technicznych elementów przyłączy energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych;
2. W zakresie komunikacji ustala się: 
1) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych; 
2) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych, zgodnie z normatywem podanym w § 12 ust. 2.
3. W zakresie zieleni ustala się: 
1) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej; 
2) wprowadzenie zadrzewień wzdłuż dróg publicznych.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
1. W zakresie ochrony wód ustala się: 
1) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody; 
2) podłączenie terenów do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
2. W zakresie ochrony powietrza ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej mogącej powodować emisję substancji odorowych do powietrza, 
2) dopuszczenie ogrzewania z indywidualnych źródeł grzewczych, zasilanych paliwami niskoemisyjnymi oraz z alternatywnych źródeł energii.
3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych ustala się: 
1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu poza strefami lokalizacji stałych obiektów budowlanych; 
2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
4) nakaz wykonywania nawierzchni dróg, parkingów, placów manewrowych jako nieprzepuszczalnych.
4. W zakresie ochrony szaty roślinnej ustala się: zapewnienie określonej w planie powierzchni biologicznie czynnej. 
5. W zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala się: 
1) utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu: 
a) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w przypadku wprowadzenia uzupełniającej funkcji zamieszkania zbiorowego, 
b) jak dla terenów związanych z czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku wprowadzenia funkcji uzupełniającej: opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz oświaty;
2) ograniczenie uciążliwości akustycznych od terenów komunikacji poprzez wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg publicznych.
6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem infrastrukturalnych inwestycji celu publicznego; 
7. Wszelkie oddziaływania, związane z funkcją terenów nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
1. Na obszarze planu nie występują obiekty zabytkowe, chronione na podstawie przepisów odrębnych. 
2. Ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
1. Wyznacza się teren publicznie dostępny wokół kościoła. 
2. Na terenie publicznie dostępnym obowiązuje: 
1) nakaz zagospodarowania w sposób umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo; 
2) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych.
§ 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
1. Dla terenu zabudowy, oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się następujące parametry i wskaźniki: 
1) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,4; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki 25%; 
3) wysokość: 
a) budynku kościoła: od 16 m do 18m, 
b) wieży kościelnej do 35 m, 
c) budynku plebanii i pozostałych obiektów usługowych od 9 m do 10 m, 
d) budynku kaplicy od 12 m do 15 m, 
e) budynków garażowo-gospodarczych od 3 m do 5 m.
4) kąt nachylenia głównych połaci dachowych 
a) dla budynku kościoła, plebanii, kaplicy, pozostałych obiektów usługowych od 40º do 45º, 
b) dla budynków garażowo-gospodarczych od 20 º do 25º, 
c) dla wieży kościelnej nie określa się;
5) przezierność ogrodzenia: minimum 80%; 
6) suma powierzchni przeznaczonych pod funkcje uzupełniające: maksymalnie 40% powierzchni użytkowej obiektów.
2. Dla terenu ustala się następujące zasady podziału: 
1) dopuszczenie wydzielenia działek o minimalnej powierzchni: 1500m2; 
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki: od 20 m do 25m;
§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.  Plan nie powoduje konieczności wszczęcia postępowania w sprawie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 
§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.  Na obszarze planu nie występują obszary lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych; 
§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
1) Na terenie objętym planem obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2) Ograniczenie wysokości obiektów obejmuje umieszczone na nim urządzenia, a w szczególności anteny, reklamy; 
3) Dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten dopuszczone wysokości zabudowy muszą być pomniejszone o co najmniej 10 m; 
4) Na nieruchomościach w rejonach podejść do lądowania zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z przyległych ulic publicznych. 
2. Wymagana minimalna ilość miejsc parkingowych na działce budowlanej: 
1) 1 stanowisko/30 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, 
2) 1 stanowisko/1 lokal mieszkalny, 
3) 4 stanowiska/10 miejsc siedzących w obiektach zgromadzeń 
4) do miejsc parkingowych zalicza się miejsca parkingowe w garażach.
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 
1. Ustala się budowę, przebudowę i remonty sieci infrastruktury technicznej oraz jej powiązanie z układem zewnętrznym i zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: zaopatrzenie w wodę pitną z wodociągu gminnego; 
3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1) docelowe odprowadzenie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej; 
3) nakaz oczyszczenia zanieczyszczonych wód opadowych z ciągów komunikacyjnych i parkingów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się: 
1) rozbudowę linii energetycznych wyłącznie jako kablowych na terenach komunikacji; 
2) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie z indywidualnych źródeł grzewczych, zasilanych paliwami niskoemisyjnymi oraz z alternatywnych źródeł energii.
§ 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów Do czasu wybudowania zbiorowego systemu kanalizacji zlewnej dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i ich okresowy wywóz do stacji zlewnej. 
§ 15. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30% w celu określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.86.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.86.2013 
Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota 
Przedmiotowy projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 28 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.). 
Termin składania uwag upłynął w dniu 21 sierpnia 2013 r. 
W ustawowym terminie do przedmiotowego projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z powyższym Rada Gminy Białe Błota nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 

 
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk SykutZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.86.2013 
Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Białe Błota o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota - inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Białe Błota rozstrzyga, co następuje: 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
1. Zadania w zakresie realizacji przewidzianych dróg publicznych będą realizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej, o ochronie środowiska i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazociągowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w prawie energetycznym. 
3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy uchwał budżetowych Gminy Białe Błota. 
4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu uchwał budżetowych Gminy Białe Błota. 
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
§ 2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych,
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. 

 
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut


Uzasadnienie
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w związku z realizacją uchwały Nr RGK.0007.17.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu. Plan został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar części miejscowości Murowaniec ograniczony ulicami: Łochowską, Św. Rafała Kalinowskiego i Staroszkolną, o powierzchni ok. 0,8 ha. Plan miejscowy stanowi zmianę fragmentu obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą Nr XLIII/469/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 127 poz. 1621). 
Teren objęty granicami planu jest częściowo niezagospodarowany i stanowi własność Parafii. Przy ul. Św. Rafała Kalinowskiego zlokalizowany jest budynek kaplicy. 
Sporządzenie nowego planu miejscowego było uzasadnione potrzebą zmiany parametrów projektowanego w tym miejscu kościoła. Opracowany miejscowy plan określa przeznaczenie i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, stanowiąc podstawę do zrealizowania budynku kościoła na obszarze objętym planem. Plan ustala także szczegółowe wymagania w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. 
Przy opracowaniu powyższego dokumentu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Przy opracowaniu powyższej prognozy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Zgodnie z 17 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu planu i możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wnioski do planu zbierane były w okresie od 28 lipca 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r. 
Ponadto zgodnie z art. 17, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. oraz w ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 21 sierpnia 2013 r. nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17, pkt 12 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag. 
Uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu stwierdza się, że przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010 r., w myśl którego obszar opracowania planu znajduje się w strefie mieszkalno-usługowej 5.M1. 
Wobec powyższego zaistniały okoliczności prawne pozwalające na uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu i zakończenie procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykutmetryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101