Uchwała nr RGK.0007.89.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

Uchwała nr RGK.0007.89.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwy ulicom w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem numerów ewidencyjnych działek, stanowiących poszczególne ulice, wymienionych poniżej: 
1) Cztery Pory Roku - działki o numerach ewidencyjnych 218/1 i 230/19, 
2) Zimy - działka o numerze ewidencyjnym 230/20.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie terminu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Załacznik do Uchwały 
Nr RGK.0007.89.2013 
Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 29 sierpnia 2013 r

Uzasadnienie
Do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Właściciela działki o numerze ewidencyjnym 230/20, położonej w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, gmina Białe Błota, stanowiącej drogę wewnętrzną z propozycją nadanie jej nazwy ul. Zimy. Wnioskodawca zaproponował również nadanie nazwy ul. Cztery Pory Roku dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota - działka o numerze ewidencyjnym 218/1 oraz działka 230/19 (własność Wnioskodawcy). 
Rada Sołecka oraz Sołtys miejscowości Murowaniec pozytywnie zaopiniowali wyżej wymienione propozycje nazw ulic. 
5W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 


Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106