Uchwała nr RGK.0007.90.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała nr RGK.0007.90.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Magnoliowa” drodze w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 531/20, 531/25 i 531/17, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

  
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut 

Załącznik do Uchwały 
Nr RGK.0007.90.2013 
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie 
W dniu 19 czerwca 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości przyległej do drogi, która nie posiada nazwy. Przedmiotowa droga stanowi działki o numerach ewidencyjnych 531/20, 531/25 i 531/17 położone w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, które są własnością Gminy Białe Błota. 
Wnioskodawca zaproponował nazwę ulicy "Liliowa" lub "Magnoliowa". Pismem z dnia 11 lipca 2013 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 12 lipca 2013 r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała nazwę ulicy "Magnoliowa". 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 
  
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut 


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095