Uchwała nr RGK.0007.98.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała nr RGK.0007.98.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm: poz. 645, ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychi)  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/132/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Uchwała będąca w obrocie prawnym od 2008 r. oprócz tego, że odnosi się do przedmiotu zwolnienia, to ma również charakter przedmiotowo-podmiotowy, gdyż powoduje skutki podatkowe jedynie wobec ściśle określonego adresata. Na podstawie wyroku NSA z 2012.03.22 (II FSK 1785/10) mówiącego, że skoro przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych zezwala radzie gminy jedynie na wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych to tym samym zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Przedmiot opodatkowania winien być tak określony aby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika. W świetle tegoż wyroku należy podjąć powyższą uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3344 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 09:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866