Uchwała nr RGK.0007.100.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.100.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
a) zbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 16,00 zł. (słownie: szesnaście złotych 00/100), na miesiąc od osoby, 
b) zbieranych w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł. (słownie: dziewięć złotych 00/100), na miesiąc od osoby.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr RGK.0007.162.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości. 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm.) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej systemu. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w pierwszych miesiącach jego działania ustalono, że dotychczasowa stawka w wysokości 7 zł/osobę/m-c oraz 14 zł/osobę/m-c nie pokrywa kosztów związanych z realizacją powyższego zadania przez Gminę. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie nowej stawki, która pozwoli na finansowanie nowego systemu gospodarki odpadami z opłat wniesionych przez mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3346 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 09:46:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988