Uchwała nr RGK.0007.105.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli r ....

Uchwała nr RGK.0007.105.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, 1544) po uzyskaniu opinii związków zawodowych ustala się, co następuje: 


§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawa Karta Nauczyciela – prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota ustala się w następującej wysokości: 
1) logopeda – 20 godzin; 
2) psycholog – 20 godzin; 
3) pedagog – 20 godzin; 
4) doradca zawodowy – 20 godzin.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota – realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz wychowawczych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/545/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia obowiązek zawarty w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dotyczący ustalenia określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe, których przedstawiciele zatrudnieni są w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3350 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 10:36:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921