Uchwała nr RGK.0007.106.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.106.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: poz. 645), art. 60 ust. 2 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, ze zm.: Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016, z 2013 r. poz. 747, 983) Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Białe Błota dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Białe Błota, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 600,00 zł na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem Gminy Białe Błota. 
2. Ustala się miesięczną wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Białe Błota dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Białe Błota, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem Gminy Białe Błota. 
3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
§ 2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Białe Błota żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Białe Błota nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1, zawierający: 
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego; 
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego; 
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania Gminy Białe Błota o rzeczywistej liczbie dzieci, a także comiesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 2. 
2. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Wójta Gminy Białe Błota danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2. 
3. Do dotacji udzielonej w 2014 roku nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, a ustala się termin składania wniosków nie później niż 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie z dołu w transzach miesięcznych, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, w zależności od rzeczywistej liczby dzieci objętych opieką w placówce w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy. 
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z rzeczywistym imiennym wykazem dzieci objętych opieką w poprzednim miesiącu oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 
3. Rzeczywistą liczbę dzieci ustala się wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który przysługuje dotacja. 
4. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego będzie korygowana w taki sposób, że nadpłata bądź niedopłata dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanej w następnym miesiącu pod warunkiem jej przekazania lub według wyboru podmiotu, któremu będzie przysługiwał zwrot, nadpłata będzie zwracana. 
5. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności liczby dzieci wykazanych w listach z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.
§ 5. Dotację celową planuje się w budżecie Gminy Białe Błota w dziale: 853. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk SykutUzasadnienie
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 określiła zasady realizacji przez gminę zadań z tego zakresu. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ww. ustawy podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Jej wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załączniki:
Załącznik nr 1 (45kB) pdf
Załącznik nr 2 (43kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3351 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 10:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025