Uchwała nr RGK.0007.112.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.112.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę „ul. Fryderyka Chopina” odcinkowi drogi krajowej nr 5, od granicy miasta Bydgoszczy do węzła Stryszek, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 2054, 2055, 2057, 2058, 2039, 893/4, w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W dniu 16 maja 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Nadleśnictwa Bydgoszcz o ustalenie numeru porządkowego dla budynku na działce o numerze ewidencyjnym 1976/5 w miejscowości Białe Błota. Wyżej wymieniona nieruchomość przylega do drogi krajowej nr 5, która nie posiada nazwy. Droga ta stanowi działki o numerach ewidencyjnych: 2054, 2055, 2057, 2058, 2039, 893/4, w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota, które są własnością Skarbu Państwa. 
Pismem z dnia 31 maja 2013 r., Wójt Gminy Białe Błota wniósł do Rady Sołeckiej Białe Błota oraz Wykonawcy prawa własności o wyrażenie zgody na nadanie nazwy ul. Fryderyka Chopina dla przedmiotowej drogi. Rada Sołecka w dniu 10 czerwca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, pismem z dnia 27 czerwca 2013r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 01 lipca 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-P5-sn/074/081/2013 negatywnie zaopiniowała złożoną propozycję. Pismem z dnia 10 lipca 2013 r. Wójt Gminy Białe Błota ponownie wniósł o wyrażenie zgody na nadanie nazwy ulicy. Pismem z dnia 25 lipca 2013r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 29 lipca 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-P5-sn/074/100/2013 Zarządca drogi poinformował, że nadanie nazwy odcinkowi drogi krajowej nr 5 od granicy miasta Bydgoszczy do węzła Stryszek wydaje się być zbędne. Wójt Gminy Białe Błota w piśmie z dnia 08 sierpnia 2013 r. wskazał że na działce o numerze ewidencyjnym 1976/5 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, zamieszkujące go osoby zamierzają się zameldować i podać adres korespondencyjny do wszelkiego rodzaju instytucji. W tym celu niezbędne jest ustalenie danych adresowych. Z uwagi na brak nazwy ulicy jest to niemożliwe. Pomimo to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podtrzymała swoje stanowisko pismem z dnia 04 września 2013 r., wpływ do tut urzędu w dniu 09 września 2013 r. 
Zgodnie z art. 8 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) pisemnej zgody właścicieli terenów wymaga podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, na których jest ona zlokalizowana. Przedmiotowa droga stanowi drogę publiczną w związku z powyższym zgoda taka nie jest konieczna i w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik:
Załącznik (1202kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3354 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 10:58:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781