Uchwała nr RGK.0007.113.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.113.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Sasankowa” drodze w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 130/19, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
W dniu 11 lipca 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańców o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości przyległej do drogi, która nie posiada nazwy. Wnioskodawcy zaproponowali nazwę ul. Sasankowa. Przedmiotowa droga stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 130/19 położoną w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, która jest własnością Gminy Białe Błota. 
Pismem, z dnia 20 sierpnia 2013 r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała propozycję Mieszkańców. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (1023kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3355 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853