Uchwała nr RGK.0007.115.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Uchwała nr RGK.0007.115.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Fiołkowej” działce o numerze ewidencyjnym 154/132 stanowiącej drogę oraz części działki 252/5 LP stanowiącej drogę konieczną w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W dniu 31 maja 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkanki o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości przyległej do drogi, która nie posiada nazwy. Wnioskodawczyni zaproponowała nazwę ul. Fiołkowa. Na przedmiotową drogę składają się działka o numerze ewidencyjnym 154/132 oraz część działki 252/5 LP stanowiąca drogę konieczną w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Działka 154/132 stanowi własność osób fizycznych. W dniu 25 czerwca 2013 r. Właściciele wyrazili zgodę na nadanie wyżej wymienionej nazwy. Natomiast działka 252/5 LP stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz. Nadleśnictwo Bydgoszcz, pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r., wpływ do tut. urzędu w dniu 04 września 2013 r., również wyraziło zgodę na nadanie nazwy drodze leśnej. 
Pismem, z dnia 04 lipca 2013 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 05 lipca 2013 r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwy ul. Fiołkowa. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (954kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3357 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930