Uchwała nr RGK.0007.125.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.


Uchwała nr RGK.0007.125.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm: poz. 645, ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota w 2014 roku: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,48zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
 

Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2013 r. poz.724 ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., w tym podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 595, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 %. Dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2013 na terenie gminy Białe Błota zgodnie z ogłoszonym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przyjętymi założeniami do budżetu na rok 2014. Powyższe stawki w podatku od nieruchomości stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3360 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:19:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105