Uchwała nr RGK.0007.137.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.137.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r .poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 


Rozdział 1.
Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. 
2. Integralną część uchwały stanowi: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały, 
2) lista nieuwzględnionych uwag oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki. 
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi. 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu. 
§ 5. Na rysunku planu obowiązują: 
1. granica obszaru objętego planem, 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4. symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu 
§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 
2. Przeznaczenie terenów: 
1) w granicach planu wyznacza się teren: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN, 
b) lasu, o symbolu – ZL, 
c) drogi wewnętrznej, o symbolu – KDW,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, a także innych funkcji powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla środowiska i ludzi, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów z otaczającym krajobrazem,
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym zachowanie istniejących form ukształtowania terenu oraz zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie wyznacza się 
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych, 
2) na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia m.in. anteny, reklamy,
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: na terenie objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji, 
3) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji, 
4) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych lub do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,
7) odprowadzanie wód opadowych do gruntu, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów dróg i parkingów do gruntu po uprzednim podczyszczeniu, 
8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – dopuszcza się wykorzystanie urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych paliw, w tym pochodzących ze źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, 
10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie z istniejącej linii niskiego napięcia, po jej rozbudowie, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Kruszyn Krajeński 3”, 
b) na granicy dwóch działek zabudować złącza kablowo-pomiarowe i zasilić je przyłączami kablowymi z istniejącej sieci niskiego napięcia.
11) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji; podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizację teletechniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
12) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 
a) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach. 
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 
a) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0,1 %; 
b) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30 %.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach objętych planem 
§ 7. Teren oznaczony symbolem MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 11,0m, 
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
3) dachy o nachyleniu 30º do 50º, 
4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m, kąt nachylenia dachów od 15º do 45º, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) utrzymuje się istniejące zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty na warunkach dotyczących nowej zabudowy, w zakresie parametrów technicznych budynku, 
7) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%, 
8) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy, 
9) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych uwzględniając dotychczasową kolorystykę, pokrycie dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±10º, 
10) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji uwzględniając dotychczasowe funkcje, 
11) obowiązuje wydzielenie minimum jednego miejsca parkingowego na budynek mieszkalny, 
12) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane z zastrzeżeniem, że każda z wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 0,08 ha, 
13) minimum 60% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
14) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 20% powierzchni działki budowlanej, 
15) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 0,8.
§ 8. Teren oznaczony symbolem ZL przeznacza się na cel lasu. 
§ 9. Teren oznaczony symbolem KDW przeznacza się na cel drogi wewnętrznej: 
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem, 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi, 
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, 
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
§ 12. W granicach objętych niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr XXV/183/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 1997 r. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w związku z realizacją uchwały Nr RGK.0007.105.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Plan został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar części miejscowości Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej o powierzchni ok. 1,65 ha. Plan miejscowy stanowi zmianę fragmentu obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą Nr XXV/183/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 1997 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Byd. Nr 4 poz. 9 z dnia 16 stycznia 1998 r.). 
Sporządzenie nowego planu miejscowego było uzasadnione potrzebą usankcjonowania istniejącego podziału terenu i przebiegu ciągów komunikacyjnych. Opracowany miejscowy plan określa przeznaczenie i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, stanowiąc podstawę do zrealizowania nowej zabudowy na obszarze objętym planem. Plan ustala także szczegółowe wymagania w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. 
Przy opracowaniu powyższego dokumentu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Przy opracowaniu powyższej prognozy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Zgodnie z 17 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu planu i możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wnioski do planu zbierane były w okresie od 27 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r. 
Ponadto zgodnie z art. 17, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września 2013 r. do 23 października 2013r oraz w ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 13 listopada 2013 r. nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17, pkt 12 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag. 
Uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota stwierdza się, że przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010 r., w myśl którego obszar opracowania planu znajduje się w strefie mieszkalno-usługowej 6.M1. 
Wobec powyższego zaistniały okoliczności prawne pozwalające na uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota i zakończenie procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

 Załączniki:
Załącznik nr 1 (2269kB) pdf
Załącznik nr 2 (26kB) pdf
Załącznik nr 3 (37kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4054 z dnia 2013-12-09


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236