Uchwała Nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr RGK.0007.146.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm. poz. 645 i 1318) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom., Nr 98, poz. 777 z dn. 22.04.2011r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: dzieci i młodzież, szczególnie uzdolniona zamieszkała na terenie Gminy Białe Błota oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Gminy lub reprezentująca inne jednostki organizacyjne i kluby sportowe z terenu Gminy Białe Błota, a zamieszkujące poza terenem Gminy ". 
2) §5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 5 ust.1Stypendium Gminy Białe Błota ma za zadanie służyć rozwojowi szczególnych zdolności dziecka i powinno być przeznaczone na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, aktorskich, piosenkarskich itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych lekcji w wybranej dziedzinie, a także na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, klubu, placówki oświatowej itp."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wraz z dyrektorami szkół i przedstawicielami klubów sportowych wypracowała zmiany w uchwale w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2014, 10:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203