Uchwała Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr RGK.0007.140.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się co następuje: 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 73 482 000,00 zł , z tego: 
a) dochody bieżące na kwotę 61 183 177,00 zł, 
b) dochody majątkowe na kwotę 12 298 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 75 646 442,00zł, z tego: 
a) wydatki bieżące na kwotę 50 818 006,00 zł, 
b) wydatki majątkowe na kwotę 24 826 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 315 800,00 zł z tego: 
a) rezerwa ogólna 190 000,00 zł, 
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł , zostanie sfinansowany przychodami: 
1) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 164 442,00 zł.
§ 4. Określa się zadania inwestycyjne na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych: 
1) przychodów 7 998 794,00 zł, 
2) rozchodów 5 834 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w wysokości 13 698 789,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a, 5b, 5c. 
§ 7. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 355 843,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa – samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 343 343,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 863 960,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 713 960,00 zł, 
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 318 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a. 
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 270 000,00 zł.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
§ 11. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 164 442,00 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 834 352,00 zł.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzymilionyzłotych), 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 164 442,00 zł (słownie: dwamilionystosześćdziesiątczterytysiące czterystaczterdzieścidwazłote), 
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 834 352,00 zł, 
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600 000,00 zł, 
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załacznikach Nr 5, 5a, 5b, 5c. 
6) dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym. 
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk SykutUzasadnienie
Do załącznika Nr 1
DOCHODY 
Przewidywane dochody budżetu gminy na 2014 r. zamykają się kwotą  73 482 000,00 zł 
tj. 106,82  % przewidywanego wykonania 2013 roku. 
Z kwoty tej 
a/ dochody bieżące to kwota 61 183 177,00 zł w tym : 
- dochody własne 39 882 729,00 zł 
- dotacje 5 445 860,00 zł 
w tym: 
* środki z Unii Europejskiej 600 789,00 zł 
- subwencje 15 854 588,00 zł 
b/ dochody majątkowe to kwota 12 298 823,00 zł w tym : 
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 10 798 823,00 zł, 
w tym: 
* środki z Unii Europejskiej 10 138 823,00 zł 
- dochody ze sprzedaży majątku 1 500 000,00 zł. 
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł. 
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- dotacja celowa ze starostwa powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach” 660 000,00 zł, 
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska” 100 000,00 zł, 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 150 000,00 zł, 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 120 000,00 zł, 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 500 000,00 zł, (do sprzedaży przeznacza się ok. 
29 800 m2 gruntów w Kruszynie Kraj. i Łochowicach), 
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 10 000,00 zł, 
Dz. 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71035 – Cmentarze
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – utrzymanie cmentarzy 700,00 zł 
Dz. 720INFORMATYKA
- dotacja celowa z Warszawy od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 2 288 000,00 zł  oraz z budżetu państwa w wysokości 404 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota” 
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 186 600,00 zł 
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych 
i  PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 26 000,00 zł 
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie ustawą  (prowadzenie stałego rejestru 
wyborców) 3 371,00 zł 
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2014 r. wynoszą ogółem 38 898 529,00 zł 
i są wyższe o 5,01 % od przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 
35 000,00  zł, 
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł, 
Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 9 336 550,00 zł z tego : 
- podatek od nieruchomości 8 880 000,00 zł, 
- podatek rolny 17 000,00 zł, 
- podatek leśny 116 000,00 zł, 
- podatek od środków transportowych 204 000,00 zł, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
57 000,00 zł, 
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 100,00 zł 
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 60 000,00 zł 
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy 
Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 2 350,00 zł 
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 6 646 492,00 zł z tego : 
- podatek od nieruchomości 4 680 000,00 zł, 
- podatek rolny 108 000,00 zł, 
- podatek leśny 4 000,00 zł, 
- podatek od środków transportowych 320 000,00 zł, 
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe)
128 000,00 zł, 
- wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
1 300 000,00 zł, 
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 12 000,00 zł, 
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 500,00 zł, 
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 81 992,00 zł, 
Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2013 r. 
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 zł, 
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 280 000,00 zł, 
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 390 000,00 zł, 
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów 
zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury)
200 000,00 zł, 
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 020 000,00 zł 
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty  100,00 zł, 
- wpływy pozostałych odsetek 7 573,00 zł, 
Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. 
Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23 000,00 zł 
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych  (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów)
19 105 714,00 zł, 
- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
794 000,00 zł, 
Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona 
na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2014 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,53 % . 
Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF  ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte 
na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów 
na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. 
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 15 711 587,00 zł, 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota subwencji uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zwiększenie planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 105,9 % w stosunku do roku 2013. 
Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie: 
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 
30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.), 
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014  wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu 
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.)
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00 zł, 
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 143 001,00 zł, 
Powyższa kwota uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy , oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 31 600,00 zł, 
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 28 100,00 zł, 
- odsetki od środków na rachunku bankowym  110,00 zł, 
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 2 800,00 zł, 
Rozdz. 80104 – Przedszkola
- wpływy czesnego w gminnym przedszkolu 224 000,00 zł 
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 18 000,00 zł 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 zł, 
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 15 480,00 zł, 
Rozdz. 80110 – Gimnazja
- odsetki od środków na rachunku bankowym 35,00 zł 
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 800,00 zł, 
- wpływy z opłat za mieszkania służbowe  100,00 zł, 
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- wpływy z tytułu opłat za wynajem autobusów szkolnych 5 000,00 zł, 
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 1 000,00 zł, 
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 1 825,00 zł 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 100,00 zł 
- wpływy z usług 40,00 zł, 
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wpływy za wynajem sali w świetlicy „Małgosia” w Cielu 500,00 zł, 
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Wsparcia i Integracji 
w Kruszynie  Krajeńskim, Trzcińcu oraz Murowańcu 2 000,00 zł, 
- dotacja celowa w wysokości 316 800,00 zł z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, 
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny
- dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego  gminy. 
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja celowa w wysokości 3 781 100,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą, 
- dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 40 000,00 zł, 
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- dotacja celowa w kwocie 3 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą, 
- dotacja celowa w kwocie 7 400,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy, 
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja celowa w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy, 
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
- dotacja celowa w kwocie 39 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy, 
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja celowa w kwocie 257 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, 
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 500,00 zł, 
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa w wysokości 25 300,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą 
-  dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem 
200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie 
2 000,00 zł, 
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
- dotacja celowa w wysokości 209 400,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, 
-  dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przypadku przekroczenia 150 % kryterium 
dochodowego przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji oraz przekroczenia 200 % 
kryterium dochodowego w przypadku rodzin których dzieci objęte są dożywianiem w szkołach 
500,00 zł, 
Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2014 r. 
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85305 – Żłobki
- wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców za umieszczenie ich dzieci w żłobku 130 000,00 zł, 
- wpływy za wyżywienie 110 000,00 zł 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 40,00 zł 
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 120,00 zł, 
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich  na realizację projektu pn. „ Maluchy w żłobku „U Misia” w Łochowie” 600 789,00 zł 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III” 7 346 823,00 zł 
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 zł. 
Do załącznika Nr 2
WYDATKI 
Wydatki budżetu gminy na 2014 rok ustalone zostały na kwotę 75 646 442,00 zł tj. 105,96 % przewidywanego wykonania roku 2013 . 
Wydatki bieżące na 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 50 820 006,00 zł, w tym : 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25 066 442,00 zł, 
w tym: 
* środki unijne 567 389,00 zł 
- dotacje w wysokości 5 219 803,00 zł, 
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 300 000,00 zł, 
W wydatkach na 2014 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł , co stanowi 
0,25  % wydatków ogółem. 
Utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 125 800,00 zł na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 67,36 %. 
Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 24 826 436,00 zł tj. 127,80  % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 32,64 % . 
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 700,00 zł. 
Rozdz.  01030 - Izby Rolnicze
Kwota 2 700,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych. 
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 9 194 064,00 zł tj. 66,54 %  przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe
- za zajęcie pasa drogowego 3 500,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, 
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
- za zajęcie pasa drogowego 35 397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, 
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- wydatki na pokrycie kosztów pozyskania gruntów pod ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Białe Błota 1 000,00 zł, 
- za zajęcie pasa drogowego 2 000,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, 
- dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536C Łochowo- Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca ca 3,45 km” 980 000,00 zł, 
Rozdz.  60016 - Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki w wysokości 7 272 167,00 zł ( w tym środki sołeckie 26 000,00 zł ) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie  : 
a/wydatków bieżących w kwocie 1 052 000,00 zł (w tym środki sołeckie 6 000,00 zł ) z tego : 
zimowe utrzymanie dróg, 
bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych – zakup paliwa do sprzętu do równania 
dróg, 
zakup i montaż znaków drogowych, 
zakup i montaż tablic z nazwami ulic, 
budowa progów zwalniających, 
studzienki chłonne – odwodnienie, 
pompowanie i wywóz wód opadowych z dróg, 
odnowienie oznakowania poziomego dróg, 
remonty dróg o nawierzchni utwardzonej, 
utrzymanie czystości i naprawy wiat przystankowych, 
projekty organizacji ruchu dla nowego oznakowania, 
opłata roczna za dzierżawę gruntów pod drogi, 
czyszczenie mechaniczne dróg utwardzonych, 
projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Przysieckiego w Przyłękach 2 000,00 zł (środki sołectwa Przyłęki)
b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 6 220 167,00 zł (w tym środki sołeckie 20 000,00 zł) na zadania : 
projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie        Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 400 000,00 zł 
projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim I etap  ul. Łąkowa 1 677 167,00 zł, 
projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach 3 725 000,00 zł, 
projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 100 000,00 
zł, 
projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice  200 000,00 zł 
projekt ul. Czerskiej w Białych Błotach od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej 20 000,00 zł (środki sołectwa Białe Błota), 
projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach 20 000,00 zł 
projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach 20 000,00 zł 
budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie – II etap 13 000,00 zł. 
Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji. 
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność
- dotacja na komunikację autobusową linii 92 do Murowańca i komunikację do Przyłęk 900 000,00 zł, 
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1 300 000,00 zł tj. 68,76 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieżące ogółem 1 188 748,00 zł, z tego : 
-     kwota 98 748,00 zł na  opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, podatki lokalne, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie, zakup energii do lokalu komunalnego, odszkodowania za brak lokali socjalnych, 
- kwotę 45 000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych, 
- kwota 745 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi, 
- kwota 300 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za przejęte grunty pod drogi, 
b/ wydatki inwestycyjne ogółem 111 252,00 zł  na zakup gruntów zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 8967/2012 z dnia 5.12.2012 r. 
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 151 600,00 zł , co stanowi 68,42 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Kwota 90 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  oraz na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w Białych Błotach, Zielonce i Cielu. 

Rozdz.  71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki tego rozdziału stanowią 75 % wydatków 2013 r. i wynoszą 60 000,00 zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, a także na podziały nieruchomości przeznaczonych pod utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych powstałych w wyniku wydania decyzji ZRID. 
Rozdz.  71035 – Cmentarze
Bieżące utrzymanie miejsc pamięci, porządkowanie cmentarzy ewangelickich 1 600,00 zł, 
DZIAŁ 720 - INFORMATYKA
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 910 000,00 zł, tj. 95,30 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  72095 -  Pozostała działalność
A/ Wydatki bieżące ogółem 193 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji, sprzętu, tonerów, dyskietek, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu, (w tym 50 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego), 
B/ Wydatki majątkowe  zaplanowano w wysokości 2 717 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
- „Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota” 25 000,00 zł 
- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota” na kwotę 2 692 000,00 zł 
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego działu w wysokości 4 968 365,00 zł stanowią  90,03 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki w kwocie 248 755,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane: 
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 186 600,00 zł, 
- środkami własnymi w wysokości 62 155,00 zł, 
Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności, USC 
i wydawaniem dowodów osobistych, tajnej kancelarii, obrony cywilnej, rejestracji działalności gospodarczej oraz dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk. 
Wydatki bieżące to: 
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nadgodziny za śluby  233 800,00 zł, 
- składka na PFRON 1 000,00 zł, 
- odpis na ZFŚS 3 400,00 zł, 
- zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych i inne drobne zakupy 4 055,00 zł, 
- drobne usługi, konserwacja i wydatki na sprawy obronne i oc, wysyłka poczty 2 000,00 zł, 
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 
4 500,00 zł, 
Zadania te są realizowane przez 3,8 etatów. 
Rozdz.  75020 – Starostwa powiatowe
Dotacja na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w gminie 40 023,00 zł 
Rozdz.  75022 - Rady gmin
Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 
196 800,00 zł tj. 100 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  75023 -Urząd Gminy
Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 4 162 600,00  zł tj. 89,86 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Spadek wydatków bieżących w Urzędzie Gminy spowodowany jest przeniesieniem kosztów ponoszonych na realizację zadania tzw. ustawy śmieciowej – 3 pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące -  do rozdz. 90002- Gospodarka odpadami. Celem powyższego zaklasyfikowania wydatków w innym dziale klasyfikacji budżetowej jest ukazanie pełnych kosztów ponoszonych, w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Wydatki bieżące przeznacza  się na: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 452 000,00 zł, w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników, nagrody jubileuszowe dla 9 osób za 20, 25, 30, 35 i 45 lat pracy. 
W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 61 osób. 
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 
710 600,00 zł, w tym: 
odpis na ZFŚS 66 000,00 zł, 
wpłaty na PFRON 15 000,00 zł, 
zakup  wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, papieru do ksera i drukarek, art. spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumerata prasy, 76 000,00 zł, 
delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów 
służbowych 55 000,00 zł, 
składki  na ubezpieczenie mienia 70 000,00 zł, 
zużycie energii elektrycznej i dostawa gazu 85 000,00 zł, 
badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł, 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – m.in. zwroty za okulary 1 500,00 zł, 
różne  usługi, wysyłka korespondencji, ogłoszenia w mediach, sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych, opłaty bankowe, dzierżawa ksero, kopertownicy, centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, archiwizacja dokumentów, ochrona obiektów, wykonanie mebli (biurka i szafy) do pokoi w Urzędzie Gminy 124 100,00 zł, 
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 39 000,00 zł, 
wynajem pomieszczeń biurowych 85 500,00 zł 
koszty sądowe i komornicze 66 000,00 zł, 
szkolenia i dokształcanie  pracowników 25 000,00 zł. 
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Gminy przeznacza się ogółem 20 000,00 zł , z tego: 
-  promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł (w tym tłumaczenia tekstów niemieckich i Comenius), 
-  współpraca z Gminą Mariampol na Litwie 10 000,00 zł. 
Rozdz.  75095 -  Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 300 187,00 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 47 637,00 zł), tj. 102,96 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Wydatki bieżące w wysokości 300 187,00 zł (w tym środki sołeckie 47 637,00 zł) przeznaczono na: 
- diety dla 11 sołtysów  95 000,00 zł, 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON  dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 75 000,00 zł, 
-     wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso sołtysów 35 000,00 zł 
-     umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych  20 000,00 zł, 
- pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych  20 000,00 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie)
- opłata za prąd zużyty podczas zebrań wiejskich, renowacje gablot dla poszczególnych sołectw, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup komputera, wyjazdy integracyjne sołectw, nagrody i upominki dla młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,  organizacje imprez dla seniorów, prowadzenie strony internetowej, utrzymanie terenów zielonych, wykonanie map dla sołectwa Murowaniec- 47 637,00  zł, (wydatki sołectw B.Błota, Ciele, Kruszyn, L.Ogon, Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka), 
- wydatki bieżące OSP 1 550,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka ), 
-     wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 6 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie 
wody), 
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz.  75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  prawa
Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 3 371,00 zł i jest wyższa o 1,2 % od dotacji otrzymanej w 2013 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki tego działu wyniosą  47 000,00 zł , tj. 101,29 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  75412 -  Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki tego rozdziału wyniosą 47 000,00 zł, co stanowi 101,29  % przewidywanego wykonania 
2013 r. 
A/ Wydatki bieżące w kwocie 47 000,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu pożarniczego,  aparatów powietrznych, pilarek i radiotelefonów,  koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach, badania okresowe strażaków, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa technicznego. 
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdz.  75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.
Planowaną kwotę wydatków 2 300 000,00 zł przeznacza się na odsetki od : 
- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych. 
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz.  75818 - Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 190 000,00 zł i stanowi 0,25 % wydatków ogółem . 
Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125 800,00 zł. 
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 
OŚWIATA
Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 
Plan wydatków na 2014 r. w powyższych działach wynosi 25 762 800,00  zł  tj.97,95 % przewidywanego wykonania 2013 r. i stanowią 34,34 % wydatków ogółem. 
Planowana kwota wydatków jest finansowana : 
- z subwencji oświatowej 15 711 587,00 zł, 
- ze środków własnych gminy  10 051 213,00 zł, 
Wydatki planowane w DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE przedstawiają się następująco: 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
a/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA
b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE
c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKI
1)Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 10 350 684,00 zł (w tym środki sołeckie 17 500,00 zł), z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne 8 228 225,00 zł 
- odpisy na ZFŚS  388 579,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 1 733 880,00 zł( w tym środki sołeckie 17 500,00 zł)
W Szkołach jest 112,02 etatu nauczycielskiego oraz 29,25 etatu obsługi. 
Wynagrodzenie uwzględnia nagrody jubileuszowe 11 osób, odprawę emerytalną 1 osoba, awans zawodowy 4 na nauczyciela kontraktowego, 8 na nauczyciela mianowanego, 5 na nauczyciela dyplomowanego,  urlop  na poratowanie zdrowia dla 4 osób, zasiłek na zagospodarowanie dla 4 osób. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy. 
2)Wydatki inwestycyjne ogółem 36 800,00 zł, z tego : 
- wkład własny w projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- zakup zestawów tablic interaktywnych, 
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy: 
a/ SZKOLE PODSTAWOWEJ BIAŁE BŁOTA
b/ ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE
c/ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYŁĘKI
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 052 460,00 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne 947 775,00 zł 
- odpisy na ZFŚS  39 835,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 64 850,00 zł 
W Oddziałach jest 10 etatu nauczycielskiego oraz 7,73 etatu obsługi. 
Wynagrodzenie uwzględnia  nagrodę jubileuszową dla 1 osoby, awans zawodowy 2 osób na nauczyciela mianowanego. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy. 
Rozdz. 80104 - Przedszkola
1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w kwocie 1 871 097, 00 zł (w tym środki sołeckie 8 000,00 zł), z tego na: 
- wynagrodzenia i pochodne 1 448 500,00 zł 
- odpisy na ZFŚS  103 837,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 318 760,00 zł (w tym 8 000,00 zł środki sołectwa B.Błota)
W Przedszkolu jest 24,88 etatów nauczycielskich oraz 23,25 etatów obsługi. 
Wynagrodzenie uwzględnia nagrody jubileuszowe dla 5 osób, awans zawodowy 2 na nauczyciela mianowanego, 2 na nauczyciela dyplomowanego. Dodatek  wiejski i mieszkaniowy. 
2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych 
gminach w kwocie 1 345 320,00 zł 
Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XLIV/476/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
25 marca 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, 
3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 1 713 960,00 zł (na dzień 30.09.13 r. zgłoszono 338 dzieci), 
Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe 
Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym, 
Rozdz. 80110 – Gimnazja
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
a/ PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH
b/ GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 5 553 750,00 zł (w tym środki sołeckie 8 000,00 zł), z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne 4 793 384,00 zł 
- odpisy na ZFŚS 201 676,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące  558 690,00 zł ( w tym środki sołectwa B. Błota 8 000,00 zł)
Wynagrodzenie uwzględnia nagrody jubileuszowe dla 8 osób,  awans 6 na nauczyciela mianowanego, 2 na nauczyciela dyplomowanego, urlop dla poratowania zdrowia 2 osób. 
W Gimnazjach jest 64,19 etatu pedagogicznego oraz 9,5 etatu pracowników obsługi. 
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na wydatki planuje się kwotę ogółem 1 029 201,00 zł. 
a/ wydatki bieżące to kwota 1 029 201,00 zł z tego : 
- na wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 515 349,00 zł 
Zatrudnienie 8 etatów, nagroda jubileuszowa dla 3osób. 
-     odpisy na ZFŚS 8 752,00 zł, 
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 505 100,00 zł  to zakup paliwa, części i remonty 
autobusów, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia. 
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 778 099,00 zł. 
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 778 099,00 zł , z tego : 
-     wynagrodzenia pracowników i pochodne 652 277,00 zł, 
Zatrudnienie 9,75 etatów, nagroda jubileuszowa dla 3 osób. 
-     odpisy na ZFŚS 10 622,00 zł, 
-    pozostałe wydatki to kwota 115 200,00 zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych, 
eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarki, zużycie energii 
elektrycznej,  wody, ścieków, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz 
ryczałt za używanie  samochodów prywatnych do celów służbowych, 
artykuły BHP, prenumerata czasopism fachowych, szkolenia pracowników, 
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 19 000,00 zł. 
Naliczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest 
to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Naliczenia dla poszczególnych placówek oświatowych : 
- Szkoła Podstawowa Białe Błota 5 000,00 zł 
- Zespół Szkól w Łochowie 5 000,00 zł 
- Szkoła Podstawowa Przyłęki 3 000,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach 3 000,00 zł 
- Gminne Przedszkole w Białych Błotach 3 000,00 zł 
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 584 810,00 zł. 
Wydatki tego rozdziału wzrosły co wynika z przeniesienia wydatków na utrzymanie boisk z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. 
Wydatki bieżące dla COEi S na  utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach w wysokości 743 410,00 zł, przeznacza się na: 
- wynagrodzenia i pochodne 375 914,00 zł 
- odpisy na ZFŚS 5 196,00 zł 
-     pozostałe wydatki bieżące   203 700,00 zł. 
Zatrudnienie to 4,5 etatów pracowników obsługi. 
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Wydatki ogółem tego działu na 2014 r. zaplanowano w wysokości 301 000,00 zł tj. 99,66 %      przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 20 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych, 
Rozdz.  85153 – Zwalczanie narkomanii
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 10 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok. 
Rozdz.  85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 270 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok. 
Program realizuje : GOPS Białe Błota 216 000,00 zł i Urząd Gminy 54 000,00 zł. 
Rozdz.  85195 – Pozostała działalność
Kwotą 1 000,00 zł pochodząca z dotacji celowej na realizację zadania zleconego wynikającego 
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 
7 211 180,00 zł , tj. 95,50 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Planowana kwota wydatków pochodzi: 
- z dotacji celowej na zadania zlecone 4 127 100,00 zł 
- z dotacji celowej na zadania własne     526 300,00 zł 
- ze środków własnych 2 557 780,00 zł (w tym środki sołeckie 9 200,00 zł)
Rozdz.  85202 – Domy pomocy społecznej
Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej  158 000,00 zł 
W 2014r. planowany jest pobyt 6 osób w DPS. 
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań 
własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej 
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2014r. planuje się opłacanie kosztów pobytu  dla 6 osób wymagających umieszczenia w w/w placówce. 
Przeprowadzona diagnoza środowisk  potwierdza tendencję wzrostową  kosztów związanych 
z umieszczaniem mieszkańców gminy w placówkach świadczących usługi w zakresie opieki 
i pielęgnacji, co w konsekwencji spowoduje generowanie coraz wyższych  wydatków  obciążających  budżet gminy. 
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 230 580,00 zł (w tym środki sołeckie Kruszyna Kraj. 200,00 zł). Natomiast na  działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przeznacza się kwotę 324 800,00 zł , w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 316 800,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 8 000,00 zł. 
Wydatki ogółem na działalność ŚDS przeznacza się na: 
a/ wydatki bieżące  324 800,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 247 000,00 zł 
- odpisy na ZFŚS 7 100,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 70 700,00 zł. 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 22 pensjonariuszy. W ŚDS zatrudnionych jest 2 instruktorów, 2 opiekunów, psycholog i rehabilitant na ½ etatu, kierownik ŚDS oraz główna księgowa na ¼ etatu. 
Wydatki ogółem na działalność Ośrodków Wsparcia i Integracji przeznacza się na: 
a/ wydatki bieżące  230 580,00 zł (w tym środki sołeckie 200,00 zł za energię w świetlicy w Kruszynie Kraj.)
- wynagrodzenia i pochodne 148 930,00 zł 
- odpisy na ZFŚS 4 400,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 77 250,00 zł. 
W ramach Ośrodków Wsparcia i Integracji działają trzy ośrodki: 
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim 
Zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach. 
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu 
Zatrudniona jest osoba na ½ etatu. 
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu 
Zatrudniona jest osoba na ½ etatu. 
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł. 
W ramach tego rozdziału w 2014 r. istnieje zespół interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji publicznych oraz grup roboczych podejmujących bezpośrednią interwencję w środowisku. Powyższe wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada obowiązek obsługi finansowej tego zadania na GOPS. Członkowie powołanych zespołów i grup uprawnieni są do zryczałtowanego wynagrodzenia. Ponadto zaplanowano środki na usługi pocztowe, zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, zakup środków czystości i materiałów biurowych. 
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 43 200,00 zł. 
W ramach tego rozdziału w 2014 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowano środki na koszty mediów, usługi pocztowe i bankowe, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty podróży służbowych, zatrudnienie asystenta rodziny. 
Rozdz.  85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz  składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 821 000,00 zł. 
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 3 781 100,00 zł. 
W 2014r. planuje się wzrost wynagrodzenia pracowników sekcji świadczeń rodzinnych o 0,5 % w stosunku do  2013 r., 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy.  Zatrudnienie w ramach tych zadań wynosi 2 osoby na 2 etatach. 
Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 3 667 667,00 zł, natomiast koszty obsługi w kwocie 113 433,00 zł, tj. 3% świadczeń rodzinnych. Ponadto planuje się udział środków własnych w wysokości 39 900,00 zł, z odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych. 
Rozdz. 85213 -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 
3 900,00 zł oraz jako własne w wysokości 7 400,00 zł. 
Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: 
-  zasiłki stałe z pomocy społecznej – zadanie własne gminy w kwocie 7 400,00 zł, 
-  świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone gminy w kwocie 3 900,00 zł. 
Rozdz.  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
W rozdz. 85214 planuje się kwotę ogółem 360 500,00 zł na realizację zadań własnych. 
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej  do zadań własnych 
o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie 
z art. 147 ust.7 cyt. ustawy  gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa  na częściowe pokrycie wydatków  na zasiłki okresowe. 
W 2014 r. uwzględniając założenia ustawowe  plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco : 
zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa  - 2 800,00 zł 
zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy                                  -   57 200,00 zł 
Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową 
planuje się na poziomie 300 000,00 zł, 
W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 500,00 zł na realizację zadania własnego 
o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 
za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki  nad długotrwale  lub ciężko chorym członkiem rodziny  oraz wspólnie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 
o pomocy społecznej)
Rozdz.  85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych. 
Wydatki przeznaczone na ten cel w 2014 r. planuje się w wysokości 370 000,00 zł. 
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 39 700,00 zł pochodzącą z dotacji celowej 
z budżetu państwa. 
Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych zgodnie 
z art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań gminy 
o charakterze obowiązkowym. 
Rozdz.  85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki tego rozdziału w kwocie 1 305 750,00 zł stanowią 103,96 % przewidywanego wykonania 2013 r., w tym : 
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 257 000,00 zł, 
- ze środków własnych gminy 1 048 750,00 zł, 
a/ wydatki bieżące 1 296 150,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 1 143 000,00 zł 
- odpis na ZFŚS 22 000,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 131 150,00 zł 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do zadań 
obowiązkowych realizowanych przez gminę należy  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia  pracowników. W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników za  25 i 30 lat pracy oraz 1 pracownik uzyska prawo do 5% dodatku stażowego. 
Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W GOPS jest 19,5 etatu. 
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów komputerowych. 
Rozdz.  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2014 r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 50 300,00 zł wg podziału na : 
- zadania własne   -   25 000,00 zł 
- zadania zlecone  -   25 300,00 zł 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej 
do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. 
Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Rozdz.  85295 - Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane na 2014 r. to kwota 482 050,00 zł  (w tym środki sołectwa Białe Błota 9 000,00 zł). 
W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań: 
1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  349 000,00 zł 
(z dotacji 209 400,00 zł)
2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA   60 850,00 zł 
3. Wychodzenie z bezdomności 1 000,00 zł 
4. Usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze 3 000,00 zł 

5. Organizacja prac społecznie –użytecznych 39 200,00 zł 
6. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej 20 000,00 zł 
7. Środki sołectwa Białe Błota dla  Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach 9 000,00 zł. 
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki tego działu w kwocie 1 592 000,00 zł stanowią 74,62 % przewidywanego wykonania 2013 r.,  przeznacza się na: 
Rozdz. 85305 – Żłobki
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 417 000,00 zł przeznaczone na działalność  zespołu żłobkowo – przedszkolnego „U Misia” w Łochowie. 
A/ Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1 407 000,00 zł, w tym na: 
- wynagrodzenia i pochodne 1 049 056,00 zł 
w tym: 
* środki z Unii Europejskiej 567 389,00 zł 
- odpis na ZFŚS                                   20 785,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 337 159,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup zabawek, energii, badania lekarskie, usługi pozostałe, dostęp do sieci Internet, koszty telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników. 
Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo ze środków europejskich na realizację projektu pn. „ Maluchy w żłobku „U Misia” w Łochowie” w kwocie 600 789,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 106 000,00 zł, pozostała kwota 700 211,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. 
Zatrudnienie w Żłobku - 21 etatów. 
Planuje się objęcie opieką żłobkową 80 dzieci.
B/ Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku 
do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach. 
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową. 
Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł. 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki tego działu w kwocie 1 427 619,00 zł stanowią 133,03 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1 287 619,00 zł, 
Świetlice szkolne funkcjonują w : 
- Szkole Podstawowej w Białych Błotach
Zatrudnienie w świetlicy to 9,4 etatu nauczycieli. 
Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy 1 na nauczyciela mianowanego, 1,5  na nauczyciela kontraktowego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela. 
- Zespole Szkół w Łochowie
Zatrudnienie w świetlicy to 3,38 etatu nauczycieli. 
Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 1 osoba. 
- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach
Zatrudnienie w świetlicy to 3,45 etatu nauczycieli. 
- Szkole Podstawowej w Przyłękach
Zatrudnienie w świetlicy to 2,5 etatu nauczycieli. 
Rozdz.  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2014 r. kwotę 50 000,00 zł. 
Rozdz.  85415 – Pomoc materialna dla uczniów
-    Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 40 000,00 zł są to środki własne. 
Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową. 
-     Ponadto zaplanowano 50 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 
Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki tego działu w kwocie 18 434 917,00 zł stanowią 286,57 %  przewidywanego wykonania 
2013 r., z tego: 
- wydatki bieżące w kwocie 3 739 700,00 zł 
- wydatki inwestycyjne       14 695 217,00 zł 
Rozdz.  90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości  14 572 309,00 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 
25 000,00 zł; 
2) wydatki inwestycyjne w kwocie   14 547 309,00 zł przeznaczone na zadania pn.: 
- budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – II etap 
2 500 000,00 zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 2 132 309,00 zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 9 900 000,00 zł. 
-budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Łochowie 15 000,00 zł 
Rozdz.  90002 -  Gospodarka odpadami
Kwotę 2 547 400,00 zł przeznacza się na: 
- wynagrodzenia i pochodne 144 000,00 zł 
- odpisy na ZFŚS 3 400,00 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 2 400 000,00 zł 
Są to wyodrębnione wydatki zatrudnionych 3 etatów pracowników oraz zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery opłaty za licencje oprogramowania, w związku z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391). Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, a także na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki. 
Rozdz.  90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 017 508,00 zł tj. 74,67  % przewidywanego wykonania 2013 r. 
a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 910 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego, 
b/  wydatki inwestycyjne w kwocie 107 508,00 zł(92 508,00 zł środki sołeckie) przeznacza się na: 
* projekty i budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy, w poszczególnych sołectwach: 
- Cielu 1 606,00 zł, 
- Kruszynie Krajeńskim 20 000,00 zł, 
- Łochowie 46 002,00 zł, 
- Murowańcu 14 900,00 zł, 
- Zielonce 10 000,00 zł. 
* projekt i budowę oświetlenia ul. Wilczej w Łochowicach wraz z zatoką autobusową 15 000,00 zł 
Rozdz.  90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 80 300,00 zł (w tym sołeckie 300,00 zł) . Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki: 
- edukację ekologiczną, 
- sprzątanie świata, 
- analizy interwencyjne, badanie stanu środowiska, awarie, 
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, 
- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy – transport i utylizację zdeponowanych 
odpadów na nieruchomości, 
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne, 
- urządzenie skweru przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. 
Rozdz.  90095 - Pozostała działalność
A/ Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 177 000,00 zł przeznaczona jest na: 
- dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska dla Zwierząt psów z gminy Białe Błota 47 000,00 zł, 
-  organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  53 000,00 zł 
Zgodnie z art. 3 , ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych gminy należy realizacja w/w. 
- czyszczenie, konserwacje rowów i przebudowę przepustów 77 000,00 zł 
B/Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 40 400,00 (środki sołeckie –Białe Błota  30 000,00 zł, Przyłęki 6 400,00 zł i Zielonce 4 000,00 zł) przeznaczona na budowę systemu monitoringu w ww. sołectwach. 
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
Wydatki tego działu w kwocie  935 545,00 zł stanowią 87,52 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
Rozdz.  92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki tego rozdziału w kwocie  864 140,00 zł tj. 84,24 % przewidywanego wykonania 2013 r. 
i przeznacza się na : 
-  dotację na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  kwota 
837 500,00 zł (w tym  środki sołeckie 67 500,00 zł)
- zużycie energii w świetlicach 2 640,00 zł, 
- Zadania inwestycyjne pn.: 
* „Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej” na kwotę 10 000,00 zł, 
* „Budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach” na kwotę 
14 000,00 zł, 
Rozdz.  92195 - Pozostała działalność
Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 71 405,00 zł 
1) Wydatki bieżące w kwocie 39 005,00 zł (w tym środki sołeckie 19 005,00 zł)  przeznacza się na: 
- organizację Święta Gminy  20 000,00 zł 
- środki dla sołectw 19 005,00 zł (Białe Błota, Ciele, Kruszyn Kraj., L.Ogon, Łochowo, Murowaniec,  Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka) – na organizację imprez kulturalnych, wystrój stoisk sołeckich na Święto Gminy, 
2) Wydatki majątkowe w kwocie 32 400, 00 zł (środki sołectwa Lisi Ogon i Łochowice)  przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie  Lisi Ogon” 22 600,00 zł i „Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon” 6 800,00 zł  oraz  na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach” 3 000,00 zł 
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Wydatki tego działu w kwocie 216 100,00 zł stanowią 16,32 % przewidywanego wykonania 
2013 r. 
Znaczny spadek wydatków wynika z przeniesienia utrzymania boisk z dz.926  rozdz. 92601 – Obiekty sportowe do dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność. Powyższe wynika z zaklasyfikowania wydatków ponoszonych przez oświatę na utrzymanie obiektów sportowych w Gminie. 
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 32 500,00 zł i przeznacza się na: 
a/ wydatki bieżące w wysokości 32 500,00 zł przeznacza się na: 
- utrzymanie boiska w Zielonce, Murowańcu oraz zakup akcesoriów sportowych na ORLIK w Cielu 2 500,00 zł (środki sołectw Ciela 1 000,00 zł, Murowańca 500,00 zł i Zielonki 1 000,00 zł)
-  zużycie energii  10 000,00 zł 
- dzierżawa kosiarki wrzecionowej do utrzymania boisk piłkarskich 20 000,00 zł. 
Rozdz.  92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł. 
Kwotę 150 000,00 zł (w tym środki sołectwa B.Błota dla UKS Czapla 3 000,00 zł i GKS Spójnia 2 000, 00 zł, sołectwa Ciele dla GKS Spójnia 1 500,00 zł) przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota. 
Rozdz.  92695 - Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 33 600,00 zł (w tym środki sołeckie 8 600,00 zł)
z tego na : 
- imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy 25 000,00 zł 
Gminny Dzień Sportu – 5 910 zł 
spływ kajakowy 2 500 zł 
marsz nordic walking po zdrowe serce – 2 000 zł 
rodzinny turniej dwójek siatkarskich - 480 zł 
mistrzostwa gminy b.b. 3-bój l.a dziewcząt i chłopców - 200 zł; 
IV mistrzostwa gminy b.b. 4-bój l.a dziewcząt i chłopców - maj - 200 zł 
Eliminacje gminne XIX edycji ogólnopolskich zawodów "czwartki lekkoatletyczne" - 300 zł; 
II mistrzostwa województwa kuj.pom. dzieci w l.a. - 500 zł; 
wyjazd na finał ogólnopolski do Łodzi "czwartki lekkoatletyczne" – 1 000 zł; 
VIII Mistrzostwa Gminy B.B. w biegach na przełaj - 200 zł; 
bieg sztafetowy Bydgoszcz- Włocławek im. Ks. Jerzego Popiełuszki - 300 zł 
mistrzostwa województwa kuj.- pom. pionu LZS w lekkiej Atletyce - 500 zł 
eliminacje gminne XX edycji ogólnopolskich zawodów "czwartki lekkoatletyczne" - 300 zł; 
gminne święto latawca – 1 000 zł; 
rowerowy rajd niepodległości - 700 zł; 
festyn samorządowy w Solcu Kujawskim - 500 zł; 
Sołtysiada powiatowa – 1 000 zł; 
spotkanie z gwiazdą sportu – 3 000 zł 
turniej szachowy - 200 zł 
rodzinny rajd rowerowy – 4 210 zł 
- kwotę 8 600,00 zł przeznacza się na imprezy sportowo integracyjne organizowane w sołectwach 
Kruszyn Krajeński, Łochowo, Przyłęki (środki wymienionych sołectw). 
Do załącznika Nr 3
Dział 600 Rozdział 60014 § 6620
Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536 C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca – ca 3,45 km
W dniu 23 września 2013 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Białe Błota o wspólnej realizacji powyższego zadania, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr RGK.0007.78.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego. Przekazanie dotacji przez Gminę Białe Błota stanowi warunek realizacji zadania przez Powiat Bydgoski oraz ubiegania się 
o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska
Planowane jest wykonanie ulic Jodłowej oraz Wrzosowej w miejscowości Zielonka gmina Białe Błota. Ulice zostaną wykonane w kategorii ruchu KR2 oraz klasy technicznej drogi L. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z masy bitumicznej o szerokości 5,00 m, przy ulicach mają również zostać wykonane chodniki z kostki brukowo – betonowej o szerokości 1,50 – 2,00 m. 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007÷2013 Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł . 
Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej
w Kruszynie Krajeńskim I etap ul. Łąkowa
W dniu 20.04.2011 r. została zawarta umowa ZP 271.15.2011 z firmą „ALSTAL – DROGI” Spółka z o.o. z siedzibą 88-100 Inowrocław, Jacewo 76, na kwotę brutto 3 749  999,95 zł. 
W ramach budowy wykonano nawierzchnie ulicy z asfaltobetonu o szerokości 6m i długości 1272m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0m z kostki brukowej betonowej wraz 
z uzupełnieniem oświetlenia o 32 punkty świetlne. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.03.2012r. 
W dniu 26 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa nr IR.2720.36.2011.ZP2 dotycząca wykonania robót związanych z budową magistrali wodociągowej, na kwotę 874 209,08 zł brutto. W ramach zadania wykonano  rurociąg z rur ciśnieniowych PE-100 o długości 
ca 1378m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. 
Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 r. 
Zawarte umowy przewidują płatność końcową w 2014 roku. 
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach
W dniu 17 czerwca 2011 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm w postaci: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak; biuro: 
ul. Radziwoja 14, 61 – 057 Poznań oraz: MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak reprezentowanym przez Lidera – Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 3 487  929,16 zł, brutto: 4 290  152,87 zł. 
W dniu 15 grudnia 2011 roku została podpisana ugoda do umowy podstawowej na podstawie której został wydłużony termin wykonania projektu do dnia 29 lutego 2012 roku. Na podstawie przedmiotowej ugody zmienił się również Lider konsorcjum na firmę: MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak, a partnerem stała się firma: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak. Zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy płatność za przedmiot umowy upływa dnia 31 marca 2013 roku. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 17 maja 2013 roku. 
Zawarte umowy przewidują w 2013 roku  płatności częściowe za zrealizowane zadanie. 
Płatność końcowa nastąpi w 2014 roku. 
Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach
Planowane jest wykonanie odcinka ulicy Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota. Zakres inwestycji ma obejmować odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 104/4 oraz 105/5 oraz cała ulica Spokojna tj. 262 mb. Nawierzchnia ulicy Kanałowej zostanie wykonana w technologii drogi bitumicznej o szerokości 6,00 m, natomiast ulicy Spokojnej w technologii kostki betonowej o szerokości ulicy 5,50 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do posesji. Koniec jezdni i krawędzi jezdni na dalszej części ulicy Kanałowej zostanie zakończona opornikiem. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. 
Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice
W dniu 14 października 2013 roku została podpisana umowa z firmą: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88 – 100 Inowrocław. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 180 875,12 zł, brutto: 222 476,40 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 1 061 mb ścieżki pieszo – rowerowej. Ścieżka zostanie wykonana w technologii bitumicznej, natomiast zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z kostki brukowo – betonowej. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić 12 grudnia 2013 roku. Zawarta umowa przewiduje w 2013 roku płatności częściowe za zrealizowane zadanie. Płatność końcowa nastąpi w 2014 roku. 
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Łochowice. Ścieżka ma zostać wykonana w technologii bitumicznej o szerokości 1,50 m, natomiast zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z kostki brukowo – betonowej. 
Projekt ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca
ul. Czerskiej
Planowane jest wykonanie projektu ulicy Czerskiej o długości ca 655 mb. Ulica ma zostać wykonana w technologii kostki brukowo – betonowej jako pieszo-jezdnia o szerokości 5,50 m. Odwodnienie powierzchniowe w stronę lasu. Planowany termin zakończenia wykonywania projektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to grudzień 2014 rok. Inwestycja ma zostać zrealizowana ze środków sołeckich. 
Dział 700 Rozdział 70005 § 6060
Zakup gruntów
Plan w kwocie 111 252,00 zł to zakup części nieruchomości stanowiącej własność Ziemiopłody Sp. z o.o. wykorzystanej jako nieutwardzone drogi, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie Lisi Ogon. 
Dział 720 Rozdział 72095 §§ 6057, 6059
Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota
Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 
Zakres zadania: 
Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 70 szt.; 
Liczba przeprowadzonych szkoleń – 14 szt.; 
Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 70 szt.; 
Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwiają dostęp 
do Internetu dla grup docelowych – 15 szt.; 
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 2 szt.; 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w dniu 
09 kwietnia 2013 roku z firmą Stimo Niedzielski Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 11A, 38 – 400 Krosno z terminem wybudowania oraz uruchomienia sieci szerokopasmowej do dnia 
15 czerwca 2013 roku. W dniu 14 czerwca 2013 roku został podpisany aneks nr 1, który wydłuża termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16 kwietnia 2014 roku. Mieszkańcy Gminy – beneficjenci ostateczni, składają dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania do programu. Deklaracje wraz z niezbędnymi dokumentami zostają poddane weryfikacji formalno-merytorycznej przez tut. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 
Dz. 720 rozdz. 72095 § 6060
Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota
Kwota 25 000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy na 2014 r. przeznaczona jest na zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota, w celu poprawy działania systemu informatycznego w urzędzie. 
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – zakup zestawów tablic interaktywnych
Uchwałą Nr RGK.0007.32.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta zaplanowano udział w powyższym projekcie, który obejmuje wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy w 10 zestawów tablic interaktywnych: 
Szkoła Podstawowa  im. J. Verne’a w Białych Błotach – 6 zestawów, 
Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 1 zestaw, 
Zespół Szkół w Łochowie – 3 zestawy. 
Pojedynczy zestaw obejmuje tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocję i zarządzanie projektem. Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Gmina Białe Błota występuje jako partner. 
Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060
Zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby GOPS-u
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w budżecie na 2014 r. zakup trzech zestawów komputerowych. Powyższy zakup jest niezbędny dla polepszenia funkcjonowania GOPS-u. 
Dział 900 Rozdział 90001 § 6050
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II
Dnia 26.09.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.02.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2013 roku. 
Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizacje zadania w roku 2014. 
Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489.271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto 122 564,56 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi. 
Zadanie realizowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku nr P12142. 
W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych- 5 186,5 m wraz ze studniami odpowietrzająco - napowietrzającymi Ø 1200, studniami odwadniającymi Ø 1200 oraz studniami rozprężnymi Ø 1000. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon
W dniu 08 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń 
ul. Wschodnia 34, na kwotę brutto 1 580  347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012r. Aneksem Nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012r., a z uwagi na wystąpienie robót uzupełniających i zamiennych – wynagrodzenie brutto zostało zwiększone Aneksem Nr 2 z dnia 26 lipca 2012 na kwotę brutto 
1.636.232,10 zł. 
W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z siedzibą 
85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną brutto 2 812  405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012r. Aneksem Nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012r., a z uwagi na zaniechanie części robót – wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone Aneksem Nr 2 z dnia 25 czerwca 2012 na kwotę brutto 2.632.108,57 zł. 
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w terminie. 
Zawarte umowy przewidują płatność końcową w 2014 roku. 
W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w ilości: 
tłoczna fi 280/250 – 2375,85 mb; 
grawitacja fi 200 – 2453,36 mb; fi 160 – 552,39 mb; 
tłoczna fi 110 – 100,11 mb; fi 50 – 247,05 mb; fi 40 – 146,59 mb 
oraz 3 tłocznie ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III
Dnia 03.10.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.03.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2013 roku. 
Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania w latach 2014-2015. 
Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489.271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto 366.707,29 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi. 
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie 
nr POIS.01.01.00-005/12-00 zawartej w dniu 13.07.2013 roku. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco- napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężonymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. 
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 19 024,5 m kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami inspekcyjnymi z PP 425 mm i 600 mm, studzienkami włazowymi z PP 1000 mm i trójnikami 200/160 mm z PVC – U; budowę 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych zakończonych studzienkami inspekcyjnymi z PP 315 mm oraz budowę 9 sztuk tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym z punktem pomiarowym oraz przyłączem wodociągowym. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie
W związku z planowaną inwestycją przebudowy ul. Wierzbowej przez Powiat Bydgoski, zaistniała możliwość poprowadzenia kanalizacji sanitarnej w rejonie tej ulicy. Zapewni to pełne skanalizowanie obszaru objętego zadaniami: 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III. 
Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie projektu. 
Dział 900 Rozdział 90015 § 6050
Projekty i budowa uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy
Wykonanie projektów oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota. W sołectwie Łochowo zaplanowane jest wykonanie projektu oświetlenia ze środków sołeckich w kwocie: 46 002,00 zł. W sołectwie Zielonka zaplanowane jest wykonanie projektu oświetlenia ulic: Koźlakowa oraz Kurkowa ze środków sołeckich 
w kwocie: 10 000,00 zł. W sołectwie Murowaniec zaplanowane jest wykonanie oświetlenia drogowego na ulicach: Rynarzewskiej, Łososia, Okonia ze środków sołeckich w kwocie: 
14 900,00 zł. W sołectwie Kruszyn Krajeński zaplanowane jest wykonanie oświetlenia drogowego na ulicach: Kwiatowej (1 lampa) oraz Lipowej (3 lampy) ze środków sołeckich 
w łącznej kwocie: 20 000,00 zł. W sołectwie Ciele zaplanowane jest wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Malinowej (1 lampa) ze środków sołeckich w kwocie: 1 606,00 zł. 
Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki
Planowana jest rozbudowa monitoringu w centrum sołectwa zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie podziału środków sołectwa Przyłęki na rok 2014. 
Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka
Planowana jest budowa monitoringu przy placu sołeckim zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie podziału środków sołectwa Zielonka na rok 2014. 
Budowa systemu monitoringu w sołectwie Białe Błota
Planowane są opracowanie projektu oraz budowa monitoringu zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie podziału środków sołectwa Białe Błota na rok 2014. 
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050
Budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice
Wybudowanie oświetlenia placu przy scenie widowiskowej w miejscowości Łochowice, działki nr 112/5, 112/9 w miejscowości Łochowice. Gmina Białe Błota posiada projekt budowlano – wykonawczy. 
Budowa świetlicy wiejskiej w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej
Planowane jest wykonanie budowlanego projektu zamiennego świetlicy wiejskiej w Cielu 
z uwzględnieniem zmiany projektowanych powierzchni i funkcji pomieszczeń (rezygnacja 
z pełnej kuchni), przyłączem zaprojektowanej instalacji gazowej, bez nadbudowy istniejącego zabytkowego budynku. 
Wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale roku 2014, a wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia 
na budowę planowane jest w pierwszym półroczu roku 2014. 
Budowa zakończy się w roku 2015. 
Dział 921 Rozdział 92195 § 6050
Budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon
Planowana jest budowa zadaszonej altany wraz ze sceną na terenie sołeckim zgodnie 
z podjętą uchwałą w sprawie podziału środków sołeckich dla miejscowości Lisi Ogon na rok 2014. 
Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach
Planowana jest rozbudowa placu zabaw na terenie sołeckim zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie podziału środków sołeckich dla miejscowości Łochowice na rok 2014. 
Dział 921 Rozdział 92195 § 6060
Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon
Planowana jest budowa zestawu sprawnościowego na terenie sołeckim zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie podziału środków sołeckich dla miejscowości Lisi Ogon na rok 2014.
Do Załącznika Nr 8
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową. 
Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową. 
Z budżetu gminy na 2014 r.  ZAZ otrzyma dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł. 
W zakładzie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne i 9 osób kadry, na 20,29 etatach. 
Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5 000,00 zł. 
Ogółem przychody samorządowego zakładu budżetowego planuje się w wysokości 
407 150,00 zł, w tym: 
- wpływy z usług 167 100,00 zł, 
- ze sprzedaży wyrobów 64 990,00 zł, 
- z budżetu gminy  175 000,00 zł 
- pozostałe odsetki 60,00 zł. 
Koszty na działalność ZAZ w Białych Błotach zaplanowano na poziomie przychodów, 
tj. w wysokości 407 150,00 zł. 
Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5 000,00 zł. 
Do Załącznika Nr 9
DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w Uchwale Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., pochodzące w szczególności: 
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej, 
- wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”, 
- wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówce, 
- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych, 
- prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów, 
- wpłat z tytułu darowizn na bieżące potrzeby placówki. 
Dochody gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na: 
- dożywianie uczniów, 
- zakup materiałów, wyposażenia i usług, 
- zakup pomocy naukowych, 
- organizację imprez szkolnych, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”, 
- wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)
- inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek oświatowych. 
Powyższe rachunki zostały utworzone w: 
szkołach podstawowych: 
- Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach, 
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, 
- Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach, 
gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 155 600,00 zł, 
Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów 
i wydatków wynosi 302 100,00 zł, 
Publicznym Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 67 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załączniki:
Załącznik nr 1 (288kB) pdf
Załącznik nr 2 (402kB) pdf
Załącznik nr 3 (164kB) pdf
Załącznik nr 4 (20kB) pdf
Załącznik nr 5 (31kB) pdf
Załącznik nr 5a (31kB) pdf
Załącznik nr 5b (30kB) pdf
Załącznik nr 6 (41kB) pdf
Załącznik nr 7 (105kB) pdf
Załącznik nr 7a (121kB) pdf
Załącznik nr 7b (36kB) pdf
Załącznik nr 8 (34kB) pdf
Załącznik nr 9 (95kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2014, 10:18:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901