Uchwała Nr RGK.0007.4.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota...

Uchwała Nr RGK.0007.4.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy ustala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/338/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
"§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 pkt. 1, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Białe Błota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Białe Błota, pod warunkiem określonym w art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw."; 
2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
"§ 3. Dotacja, o której mowa w § 1 pkt. 2, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy Białe Błota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Białe Błota, pod warunkiem określonym w art. 14 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) określa, że organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 14 ust. 1 i 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) określa nowe zasady naliczenia dotacji dla ww. placówek. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2014, 10:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025