Uchwała Nr RGK.0007.7.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.7.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm: z 2006 roku Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 921, z 2013 r. poz. 1304) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota § 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2.1. W przypadku oddania w najem lub w podnajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota średni miesięczny dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie może przekroczyć 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. § 2.2. W przypadku oddania w najem lub w podnajem lokalu socjalnego średni miesięczny dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie może przekroczyć 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.". 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zmiana Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota ma na celu urealnienie kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2014, 10:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184