Uchwała Nr RGK.0007.13.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr RGK.0007.13.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/305/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 07 października 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom wprowadza się następujące zmiany: 
1) wykreśla się § 1 pkt 61) o treści: "Trzciniecka - działka nr : 222/3LP"
2) załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/305/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 07 października 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadać nazwę "Aleja por. Józefa Trojana - KRUKA" drodze łączącej miejscowości Trzciniec - Zielonka stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 2088 na terenie obrębu ewidencyjnego Białe Błota oraz działki 222/3-LP i 248/8-LP na terenie obrębu ewidencyjnego Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk SykutUzasadnienie
W dniu 13 listopada 2013 r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek, zmieniony pismem z dnia 21 listopada 2013 r., Komitetu Organizacyjnego Uczczenia Żołnierzy Wyklętych z Gminy Białe Błota o nadanie nazwy "Aleja por. Józefa Trojana - KRUKA" drodze łączącej miejscowości Trzciniec - Zielonka. Przedmiotowa droga stanowi część działki o numerze ewidencyjnym 2088 na terenie obrębu ewidencyjnego Białe Błota oraz działki 222/3-LP i 248/8-LP na terenie obrębu ewidencyjnego Zielonka, gmina Białe Błota (własność Gminy Białe Błota). 
Nazwa "Aleja por. Józefa Trojana - KRUKA" została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką miejscowości Białe Błota (pismo z dnia 06 grudnia 2013 r.) oraz Radę Sołecką miejscowości Zielonka (pismo z dnia 20 stycznia 2014r). 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
Załącznik nr 1 (58kB) pdf
Załącznik nr 2 (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2014, 10:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137