Uchwała nr RGK.0007.20.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w r

Uchwała Nr RGK.0007.20.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r. poz. 645, poz.1318) oraz na podstawie art. 8 ust.1 i ust. 2, art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182, ze zm., z 2013 r. poz.509), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wskazanym w Programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/374/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustalenia odpłatności za posiłki przyznane w ramach programu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. na dofinansowanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% tj. do wysokości, w ramach której nie żąda się zwrotu wydatków za udzieloną pomoc. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (6 marca 2014, 11:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026