Uchwała nr RGK.0007.21.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i

Uchwała Nr RGK.0007.21.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r. poz. 645, poz.1318) oraz na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182, ze zm., z 2013 r. poz.509), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Osoby i rodziny, które otrzymały zasiłek celowy na zakup posiłku, w tym w formie rzeczowej, których dochód na osobę samotnie gospodarującą, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, dokonują zwrotu wydatków poniesionych na otrzymaną pomoc w następującej wysokości: 
1. 25 % wydatków na świadczenie - jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, na osobę w rodzinie lub dochód rodziny mieści się w granicach powyżej 150 % do 175 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 
2. 50 % wydatków na świadczenie - jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, na osobę w rodzinie lub dochód rodziny mieści się w granicach powyżej 175 % do 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 
3. 100 % wydatków na świadczenie - jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, na osobę w rodzinie lub dochód rodziny wynosi powyżej 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Powyższe ustalenia dotyczą  zasiłków celowych przyznawanych na dokonanie zakupu posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm.). Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012r., poz. 823). Ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013r., poz. 1024) przewiduje możliwość udzielania wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli objąć pomocą w formie dożywiania szerszą grupę dzieci w formie spożywania posiłków w żłobkach, przedszkolach, szkołach lub internatach, pochodzących z rodzin, których dochody przekraczają podstawowe kryterium dochodowe. Kryteria dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy są zbyt niskie w szczególności dla osób samotnie gospodarujących, dla osób chorych, dla rodzin niepełnych, których dochody nieznacznie przekraczają te kryteria. Osobom tym po uregulowaniu rachunków i dokonaniu zakupu lekarstw nie wystarcza pieniędzy na zabezpieczenie sobie posiłku własnym staraniem. Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej określa rada gminy w uchwale. W tym stanie rzeczy podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (6 marca 2014, 11:27:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106