Uchwała Nr RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Uchwała Nr RGK.0007.51.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) w związku z art. 14 ust. 5 ust. 1 pkt a, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 
§ 2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 ust. 5b-5e ustawy o systemie oświaty. 
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
§ 4. Traci moc uchwała RGK.0007.79.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach, zmieniona uchwałą RGK.0007.174.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Niniejszą uchwałą ustala się, że opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu WRÓŻKA w Białych Błotach, którego organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, wynosić będzie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć przekraczających czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009