Uchwała Nr RGK.0007.61.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.61.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.  Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych ulicę Narcyzową położoną w miejscowości Lipniki, obręb ewidencyjny Murowaniec, przebiegającą od ul. Wierzbowej do drogi dojazdowej nr 18, po terenie działkek nr 279/8, 279/14, 282/33, 284/22, 282/118, 282/120, wskazaną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.61.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
plik do pobrania (236kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 
 W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842